Att vara en Skibum vid 50plus

Att vara en Skibum vid 50plus

Livet i Wengen, Schweiz

(English below)

Många frågar oss hur livet ser ut för oss under en hel skidsäsong, vardagen som arbetande på en skidort. Många är de som någon gång under kortare eller längre tid säsongat i fjällen eller i alperna.

Att göra det för första gången som 50-åringar är naturligtvis annorlunda på många vis trots att vi åkt skidor i hela vårt liv.
Utan erfarenhet av att ha säsongat som skidlärare eller anställd i annat yrke kopplat till en skidort så har det naturligtvis varit en helt ny erfarenhet där vi ställts inför flera problemställningar att lösa. En annan sak är ju att vi arbetar i egen regi och inte har samma möjlighet att fråga andra kollegor (medanställda) om tips eller lösningar för att underlätta både arbete och vardagsliv.

Skidåkningen är naturligtvis en utav de centrala delarna av vår vardag under de 4 månader vi finns på plats i Wengen, Schweiz. Det är nu 3:e året vi är i Wengen och vår andra hel-säsong i våra projekt, skibum50plus samt arbetet med Skitude IT-lösningar för skidorter. Dessa arbeten skiljer sig naturligtvis från mer ordinära arbeten på en skidort som att stå i en bar, arbeta i en lift eller tjänstgöra som skidlärare på ortens skidskola.

skibum50plus deltar i odlingcup Lauberhorn.

Sen finns ju likheterna där som i vårt arbete att ta emot medlemmar från skibum50plus Exclusive Club i Wengen, ordna events, göra pistvisningar mm. Så hur kan 3 vanliga arbetsdagar ut?

Söndag eftermiddag: Möta ankommande medlemmar på tågstationen i Wengen, följa med till hotellet hjälpa till med bagage vid behov. Därefter visa medlemmarna till Central Sport och bistå vid skidhyrning.

Måndag förmiddag, gemensam pistvisning med medlemmar från Männlichen via Kleine Scheidegg, därefter ned till Brandegg med ev fika eller lunch där vi kikar igenom vår tur på pistkartan. Därefter lite egen skidåkning och fotografering, hem till Chalet och duscha, därefter möter vi upp medlemmarna för afterski på någon av ortens barer.

Tisdag förmiddag: Öppna post från Sverige, förbereda medlemskort till nya medlemmar, uppdatera sociala medier, telefonsamtal till andra skidorter i Schweiz, arbete i vårt CRM-system, besöka posten och posta brev, därefter lite egen skidåkning på eftermiddagen, ibland 1 eller 2 åk innan det är dags att ta sig ned från berget igen. Kväll, gemensam middag med medlemmar på någon av ortens restauranger.

Med detta exempel skall det sägas att ingen dag är den andra lik då vi också arbetar mycket utifrån gällande väder, just nu lägger vi om vårt administrativa arbete, ev möten för att läggas på eftermiddagar för att få ut det mesta av skidåkningen på förmiddagen då skidåkningen är som bäst.

Då detta är vår andra hel- säsong handlar ju mycket om att planera, justera och förbättra. Den fysiska delen där skidåkningen hör till den stora delen är absolut krävande i vår ålder. Det är en sak att göra en veckas skidåkning men en helt annan att åka skidor nästan varje dag under fyra månader i kombination med att arbeta med gäster och allt runt detta.

Fördelarna ej att förglömma. Många intressanta möten i ett socialt sammanhang. Mycket glädje och skratt i, såväl som utanför pisten. Fantastisk miljö med frisk luft, magnifik utsikt, härlig skidåkning (panorama skiing) och möjligheten att styra över vårt eget arbete. Nu arbetar vi vidare och hoppas att du som medlem kommer att trivas på våra event både hemma i Sverige och här i Wengen, eller om du väljer att besöka våra samarbetspartners i Zermatt, Chalet Ulysse, eller Jaktman Ski lodge i Bad-Gastein.

Lauberhorn

Vi arbetar just nu med ett samarbete mellan skibum50plus och DHO Wengen, medlemsförmåner på fler orter samt förmåner på fler produkter. Innan vi lämnar Schweiz i slutet av April börjar också arbetet på aktiviteter för dig som medlem hemma i Sverige inför nästa års skidsäsong.

Nyheter inför nästa säsong:

För dig som är god eller avancerad skidåkare!
Utveckla din skidåkning med våra lokala skid och teknikinstruktörer.

Möjlighet till Heliski även för dig som kommer ensam.

Ski touring med guide på glaciär.

Malin Carlsson, skibum50plus

 

Many people ask us what life is like for us during an entire ski season, everyday working at a ski resort. Many are those who at any time during any period have done a season or more in the mountains or in the Alps.

Doing it for the first time in the age of 50-year-olds are obviously different in many ways, even though we skied in all our lives.
Without the experience of working as ski instructors or employed in other occupations linked to a ski resort, it has obviously been a totally new experience in which we faced many problems to solve. Another thing is that we work in our own business and we do not have the same opportunity to ask other colleagues for tips and solutions to facilitate the work and everyday life.

Skiing is of course one of the central parts of our daily lives during the four months we are on location in Wengen, Switzerland. It is now the third year we’re in Wengen and our second full-season in our projects, skibum50plus and the work with Skitude IT solutions for ski resorts. This kind of work is different from the more ordinary work at a ski resort like standing in a bar, working in a lift or serve as instructors at the resort’s ski school.

Then there are some similarities as meeting embers from skibum50plus Exclusive Club in Wengen, organizing events, making ski tours mm. So how can three ordinary working days look like?

Sunday afternoon: Meet members arriving at the train station in Wengen, joining to the hotel to help with luggage if needed. Then, accompany the members to Central Sport and assist in the ski rental.

Monday morning, joint ski tour with members from Männlichen via Kleine Scheidegg, then down to Brandegg with a coffee or lunch where we look through our tour on the piste map. Then, little own skiing and photography, home to the Chalet and take a shower, then meeting the members for après-ski at one of the resort’s bars.

Tuesday morning: Open mail from Sweden, preparing membership cards to new members, update social media, phone calls to the other ski resorts in Switzerland, working in our CRM system, visit the post office and mail delivery, then little self-skiing in the afternoon, sometimes 1 or 2 runs before it’s time to get down from the mountain again. Evening, dinner together with members of any of the resort’s restaurants.

With this example, it should be said that no day is ever the same, we also work on basis of current weather conditions, at the moment we put on our administrative work, any meetings to be added in the afternoon to get the most out of skiing in the morning when skiing best.

As this is our second full season, of course its very much to plan, adjust and improve. The physical part where skiing is one of the great part is certainly demanding in our age. It is one thing to do a week of skiing, but quite another to ski almost every day for four months in a combination of working with guests and everything around it.

The benefits are not to be forgotten. Many interesting meetings in a social context. Much joy and laughter, as well in as off the piste. Great environment with fresh air, magnificent view, great skiing (panoramic skiing) and the ability to control our own work. Now we are working on and hope that you as a member will enjoy coming to our events both at home in Sweden and here in Wengen, or if you decide to visit our partners in Zermatt, Chalet Ulysse, or Ski lodge Jaktman in Bad Gastein.

We are currently working on a collaboration between skibum50plus and DHO Wengen, member benefits in new locations as well as benefits of more products. Before leaving Switzerland in late April we also starts work on activities for you as a member in Sweden, and for the next year’s ski season in Wengen.

News for next season:

If you are good or advanced skiers!
Develop your skiing with our local ski /technology instructors.

Ability to Heliski also for those who come alone.

Ski touring with a guide on the glacier and much more.

Malin Carlsson, skibum50plus.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: