Feminister i pisten?

FEMINISTER I PISTEN?

Ett utdrag ur Amelia?

Nej en smått galen diskussion i kommande podd nu på lördag!

feminism

Ännu en arbetsdag i ett molnigt Hälsingland där vinden sveper över det skogsbeklädda landskapet. Sitter vid de stora köksfönstren och blickar ut över åkrarna mot skogsbrynet. Blickar återigen djupt in i dataskärmen och känner mig nästan fyrkantig i ögonen.

Vad händer just nu? Nu på lördag utlovas ett nytt avsnitt i podden om skidåkning, skiers Podcast med Malin & Filip. Veckans ämne: feminism, lika sexigt som det låter, vi ställer oss frågan om militanta feminister har bättre kantgrepp i svarta branta pister än genomsnittsskidåkaren, vi diskuterar skäggstubbens vara eller icke vara på afterski samt får Malins perspektiv på kvinnliga skidåkares upplevelse i och utanför backen. Följ med i vår diskussion i Skiers Podcast.

Missa inte detta!

MILITANT FEMINISTS IN THE SLOPES?

Another working day in a cloudy Hälsingland (SWEDEN) where the wind sweeps over the wooded landscape. Sitting by the large kitchen windows and looking out over the fields towards the forest edge. Again, I look deep into the computer screen with a funny feeling in my eyes. What’s happening right now?

On Saturday, a new (Swedish) episode in the podcast about skiing, Skiers Podcast with Malin & Filip is planned. The topic of the week feminism, as sexy as it sounds, we ask the question if militant feminists have a better edge grip in black steep slopes than the average skier, we discuss beard stubble or not on the aprés ski and get Malin’s perspective on female skiers’ experience in and outside the slopes. Follow our discussion in Skiers Podcast.

Do not miss this!

(Resumé in English 22/8)

Okategoriserade

Schweiz-Switzerland

Skidsemester i Schweiz

(English below)

Skidresor till Schweiz – Den personliga Alpresan

Schweiz har historiskt sett ansetts vara ett dyrt land att åka skidor i. Tyvärr en skröna som naglat sig fast i Schweiz, det är än idag  ett favoritresmål för kändisar och kungligheter som fotograferas när de är på skidsemester på orter som Verbier, Klosters, St Moritz, Wengen, Mürren mfl orter. Eller alla bilder från årliga G7 toppmötet i Davos. Klart är att Schweiz är ett favoritval både bland de som kan och de som kan tänka lite utanför ramarna och erbjuder en fantastisk skidåkning, en extremt hög standard på boende, mat, underhåll av skidbackar, dessutom är det ett tryggt och säkert land med en gästvänlighet utöver det vanliga. 

Det finns ca 150 skidområden varav vi erbjuder medlemsförmåner på samtliga orter. De mest kända skiddestinationerna i Schweiz är Jungfrau Region med världskända Wengen där traditionsrika Lauberhorn-Rennen World cup körs årligen. Eller Mürren, känd för inspelningarna av James Bond I hennes Majestäts hemliga tjänst. Andra kända orter är Verbier, Davos, Klosters, Zermatt, St Moritz ,Engelberg, Crans Montana, Andermatt och Laax.

Skidåkning över gränserna

Du hittar fantastisk skidåkning på många skidorter i Schweiz, skidområdena är stora och välutbyggda och det centrala läget mitt i Alperna betyder att Schweiz skidområden kan erbjuda skidåkning in till 3 av grannländerna. Frankrike kan man komma till från flera av de mindre schweiziska orterna i skidområdet Portes de Soleil, ett område som är mest känt för den franska staden Avoriaz. Från Österrike är det bl.a. Samnaun man kan komma till från Ischgl, den lilla bergsbyn Samnaun har  status som tullfri zon, det betyder att en semester här är lika med tillgång till billiga smycken, sprit och cigaretter. Italien kan man komma till från Zermatt som hänger ihop med Cervinia inte långt från det 4 478 meter höga Matterhorn, som bildar gräns mellan Schweiz och Italien. 

Skiddestinationerna är välutbyggda och eftersom de används av många weekendgäster från Schweiz, kommer du ofta uppleva att det är väldigt lite liftköer och gott om plats på pisterna under veckans skidsemester. De små bergsbyarna ligger som små pärlor på en rad, många med en lyxig touch i olika skepnader – vare sig det gäller god mat, som är mycket mer än ostfondue, eller värmen du möter från befolkningen i  byar och städer.

Freeride och snowparks

Schweiz har flera särdeles välutbyggda skidresmål om man söker fantastiska snowparks, ta exempelvis Grindelwald eller Laax som bjuder på snöparker i absolut världsklass. Även i Mürren finns en snowpark värd namnet. För freeride- och off pistentusiasterna erbjuder orter som Mürren, Engelberg och Klosters fantastiska möjligheter, men missa inte liftnära offpist som erbjuds på flera orter helt okända för offpist. Där finns dessutom offpistrepor som egentligen inte uppräckts av flertalet ännu och där lokal guide är att föredra. 

Skidweekend – kort transfertid till flygplatsen

Flera av de schweiziska skidområdena ligger på bra avstånd i förhållande till flygplatser, med en kort transporttid. Zürich ligger exempelvis väldigt nära Engelberg, ett riktigt bra val av en destination för en skidweekend i Schweiz. Samtidigt kan nämnas att de allra härligaste pärlorna ofta ligger en bit bort men verkligen är värt den extra tid det tar.

Sommarskidåkning på glaciärer i Schweiz

Schweiz har flera glaciärer som är öppna för skidåkning på sommaren, här är det möjligt att finslipa skidformen under sommaren på glaciärerna i Zermatt och Saas-Fee där Zermatt med Plateau Rosa är känd som världens bästa sommarskidåkning, där börjar du åka på 3.800 meter.

Boka Resa

Bli medlem

Lyssna på Skiers Podcast mer om Schweiz

Ski holiday in Switzerland

skidresortillschweiz

Ski travel to Switzerland – The personalized Ski trip

Switzerland has historically been considered an expensive country to go skiing in. Unfortunately, a scream that got stuck in Switzerland, it is still a favorite destination for celebrities and royalty photographed when they are skiing in resorts like Verbier, Klosters, St Moritz , Wengen, Murren and others. Or all the pictures from the annual G7 summit in Davos. Clearly, Switzerland is a favorite choice among those who can and those who can imagine a little bit beyond the limits and offer fantastic skiing, an extremely high standard of accommodation, food, ski slopes maintenance, and it is also a safe and secure country with a hospitality Extraordinary.

There are about 150 ski areas of which we offer member benefits in all locations. The most famous ski resorts in Switzerland are the Jungfrau Region with world-renowned Wengen where the traditional Lauberhorn-Rennen World Cup runs annually and Mürren, known for the scenes from James Bond In her Majesty`s Secret service. Other well-known resorts are Verbier, Davos, Klosters, Zermatt, St. Moritz, Engelberg, Crans Montana, Andermatt and Laax.

Skiing over the boarders

You can find great skiing in many ski resorts in Switzerland, the ski areas are large and well-developed and the central location in the middle of the Alps means that Switzerland’s ski areas can offer skiing to 3 of the neighboring countries. France can be reached from several of the smaller Swiss resorts in the ski area Portes de Soleil, an area most famous for the French city of Avoriaz. From Austria it is Samnaun man can come from Ischgl, the small mountain village Samnaun has the status of duty free zone, meaning that a holiday here equals the availability of cheap jewelry, spirits and cigarettes. Italy can be reached from Zermatt, which is connected to Cervinia, not far from the 4 478 meter high Matterhorn, which forms the border between Switzerland and Italy.

The ski resorts are well-developed and because they are used by many weekend guests from Switzerland, you will often experience that there are very little lift queues and plenty

of space on the slopes during the week’s skiing holiday. The small mountain villages are like little pearls on a row, many with a luxurious touch in different forms – whether it be good food, much more than cheese fondue, or the heat you encounter from the people of villages and cities.

Freeride och snowparks

Switzerland has several particularly well-developed ski destinations if you are looking for amazing snowparks, such as Grindelwald or Laax, which offers absolute world class snowparks. Even in Murren there is a snowpark worth the name. For the freeride and off piste enthusiasts, resorts such as Murren, Engelberg and Kloster offer great opportunities, but do not miss the lifting offpiste offered at several resorts completely unknown to the offpiste. There are also offpiste tracks that have not really been raised by the majority yet and where local guide is preferred.

Ski weekend – Short transfer time to the airport

Several of the Swiss ski areas are well-located in relation to airports, with a short transport time. Zurich, for example, is very close to Engelberg, a really good choice for a ski weekend in Switzerland. At the same time, mentioning that the most beautiful pearls are often a bit away but really worth the extra time it takes.

Summer skiing on glaciers in Switzerland

Switzerland has several glaciers open for skiing in the summer, here it is possible to slap the ski shape during the summer at the glaciers in Zermatt and Saas-Fee where Zermatt with Plateau Rosa is known as the world’s best summer skiing, where you start skiing at 3,800 meters.

Become member

Book ski holiday

Listen to Skiers Podcast in English, every Wednesday

Okategoriserade

Dags att boka skidresa

Laggen redo i bakgrunden av vågskvalpet

wengen

Så börjar nu denna sommar gå mot sitt slut. Ingen semester i år heller men fullt med massa härligt förberedelsearbete och från tid till annan har mängden av arbete varit större än antalet vågor som når klipporna i denna hettans sommar som antagligen kommer att gå till historien som en utav de varmaste.

Skönt då att kunna tänka på skidåkning, snö och kalla öl på ortens bästa pub Tanne Bar i Wengen, Jungfrau Region, eller alla härliga åk som ligger framför oss i tiden. I Hälsingland har vi pendlat mellan arbete med våra skidklubbar Skiers Access och skibum50plus, och arbetet med att skapa möjligheter för hugade fotografer att skåda vild björn i Hälsingland.

Badmöjligheterna har varit många men få har utnyttjats, bäst i minnet är dock ett morgonbad i lokala sjön Räken utanför Edsbyn med Holländska gäster där vi bjöd på kaffe och bullar på stranden. 25 plusgrader i vattnet och 30 grader i skuggan får även den mest hugade björn att ligga lågt i fuktiga sänkor i de djupa grandalar där björnen trivs som allra bäst, dock har han fastnat på bild och film ett flertal gånger under sommaren.

Fler förbereder sig för vintern och isen ligger redan tjock i bandymetropolen Edsbyns inomhushall och det härliga spelet med brittiska anor precis som den alpina sporten har sedan länge varit igång trots utomhusvädrets starka solstrålar. Nu är det snart dags att boka skidresan.

 

Skis are ready with the sound of waves in the back ground

So, this summer Is coming to an end. No holiday this year but full of wonderful preparation work and from time to time the amount of work has been greater than the number of waves that reaches the rocks of this hot summer which will probably go to the history as one of the hottest.

Great to think about skiing, snow and cold beer at the town’s best pub Tanne Bar in Wengen, Jungfrau Region, or all the great ski rounds ahead of us. In Hälsingland, Sweden, we have commuted between work with our ski clubs Skiers Access and Skibum50plus , and the work of creating opportunities for  photographers to watch wild bears out in the forests in Hälsingland.

The swimming possibilities have been many but few have been taken advantage of, but in the memory is a morning swim in the local lake Räken outside Edsbyn with Dutch guests where we offered coffee and buns on the beach. 25 degrees in the water and 30 degrees in the shade, even the most daring bear keeps cool in the deep valleys under a thick fir tree, resting in damp meadows in the deep forest valleys. This is where the bear enjoy his life in the heat. Even so, we still have managed to photograph this amazing animal on several occasions during the summer.

More people are preparing  for the winter and the ice is already thick in the bandy mecca – Edsbyn Indoor ice rink,  the glorious game with British history, just as the Alpine sport, has been running for some time despite the strong sun rays outside. Now its time to book the ski holiday trip.

Okategoriserade

Sommarskidåkning

Sommarskidåkning 

Med skibum50plus

(summer skiing English below)

Fonna Norge. foton: Mikael Nissmark skibum50plus

Vi är i mitten av Juli och många med oss längtar efter de första svängarna ned i backarna både på hemmaplan och i andra länder. Men på flera håll åker man redan nu skidor på platser där man har förutsättningarna för just sommarskidåkning.

Fonna i Norge är en utav dessa platser och nyligen besökte vår medlem Mikael Fonna för att komma på snö lite tidigare inför träningen till hans 2:a deltagande i Inferno-Rennen, Mürren. Fonna eller Folgefonna är en glaciär med högsta glaciärpubkt på 1650 möh. Området ligger i Hordalang fylke mellan Hardangerfjorden och Sørfjorden ca 407 km från Oslo.

Snabbaste sättet att ta sig hit från Sverige är med direktflyg till Bergen, därifrån kan du sedan ta dig  med bil eller buss till Jondal, närmaste orten till Fonna ski resort. Bil är ett måste för att ta dig upp till själva resorten med undantag för perioden 26 Juni till 20 Augusti då regional kollektivtrafik kan ta dig ända fram.

Till Fonna åker inte bara Svenskar som tröttnat på sommarvärmen eller drabbats av en längtan efter snö som visat sig svår att tygla, hit kommer också atleterna för att få mer fallhöjdsmeter under skidorna inför den kommande tävlingssäsongen.

Så förutom vår framstående representant Mikael från skibum50plus finns här också tex, den brittiska/Schweiziska alpina skidklubben Kandahar Racing från Mürren på plats för sitt årliga sommarläger.

Summer skiing

We are in the mid of July and many with us long for the first turns down the slopes both at home and in other countries. But in many places skiing is already happening were the conditions for summer skiing are at its best. Fonna in Norway is one of these places and recently our member Mikael visited Fonna to get on snow a little bit earlier training and preparing for his 2nd participation in the Inferno-Rennen, Mürren. Fonna or Folgefonna is a  glacier with the highest glacier altitude at 1650 meters above sea level. The area is located in Hordalang county between Hardangerfjorden and Sørfjorden about 407 km from Oslo.

The fastest way to get here from Sweden or other countries is by direct flights to Bergen, from there you can go by car or bus to Jondal, the nearest place to Fonna ski resort. Car is a must to get up to the resort itself, except for the period 26th June to 20th August, when regional public transport can take you straight ahead.

To Folgefonna not only Swedes  tired of the summer heat or suffering from a longing for snow that proved difficult to chew, here the athletes also go to experience more vertical drop meters under their skis ahead of the upcoming racing season.

So besides our distinguished representative Mikael from skibum50plus, there is also the British/Swiss Alpine skiing club Kandahar Racing from Mürren on location for their annual summer camp.

Okategoriserade