SOUL-thinking

20160110_162925

Så står vi där och blickar ut mot det underbara Jungfrau-massivet på historisk mark och kanske historiks snö. Wengen för många känt som vaggan för den alpina skidsporten, här finns vår egen Ingemar Stenmarks namn ingraverat på Minnesstenen mitt i den lilla alpbyn Wengen, sida vid sida vid de första pionjärerna inom den alpina sporten men också samtida och nytillkomna. Detta är minnesstenen som hela tiden lever och förändras, fylls på med nya namn. Den vittnar mycket om att tiden är något vi alla får leva med antingen vi vill det eller inte.

Ståendes med skidspetsarna mot den hissnande Lauberhornrennen slås vi just av tanken på tiden, hur vi människor åldras i såväl vårt inre som yttre, hur nya kunskaper vinns och hur synen på gamla inlärda kunskaper revideras eller kompletteras. Vi inser ju också att man aldrig slutar att lära och vad gäller skidåkning så är det ju en ständig utveckling av det personliga förhållningssättet till sporten såväl som utveckling av den egna tekniken.

20160412_154557_resized

 

En annan tanke som slår oss är den 37-åring som fann det naturligt att gå med i skibum50plus som blandas med orden från en 45-åring som konstaterade att denne var för ung för ett sådant sobert och åldersmässigt sällskap. Vi kan konstatera att det är just därför vi valt att inte ha någon åldersgräns för medlemsskap då kärleken till snön, ljudet från skidorna som skär genom det lite hårdare ytlagret, glädjen och lyckan faktiskt genomsyrar alla generationer, samtidigt som vi i 50+ åldern har andra krav på service och kvalité och att det finns en viss fixering vid ålder som vi kan känna av i olika situationer trots det faktum att vi är marknadens tryggaste konsumenter.

Vi ser ju en tydlig skillnad på våra erfarenheter från skidbackarna i Schweiz och hemma i Sverige, det är bl a att man som 50-åring tillhör den yngre skaran i dessa skidbackar men också en större ödmjukhet, intresse att dela skiderfarenheter från den yngre publiken i backarna. En grundtanke med skibum50plus var från början att hitta tillbaka till historiska vingslag utan att göra avkall på utvecklingen inom sporten, men att kombinera synen på skidåkning som avkopplande och njutbar, där prestationen ibland sätts bakom den där underbara timmen som lätt blir två under den underbara solen med utsikt över berget och där de små bubblorna i Champagnen ackompanjerar sorlet av njutande skidåkare i alla åldrar. Vi tycker inte alls att det står i motsägelse till en dag fylld av intensiva och målmedvetna åk.

Eigergletcher

 

 

Till sist den bärande grundtanken som var att skapa ett forum för mogna skidåkare, unga i sinnet, nybörjare såväl som avancerade åkare och att hitta en skidort med hög kvalité på service, gedigen skidhistorik, ett lugnare nattliv, kortare liftköer som trots att den var pionjär inom både alpin turism och alpina tävlingsarrangemang, fortfarande hos yrkesverksamma och övriga ortsbor kan uppvisa den brinnande glädjen i ögonen över att möta andra människor. Att hitta själen i skidåkningen SOUL thinking snarare än att prestera, utvärdera och exkludera. Vi vill i stället utmana oss själva, bjuda in andra, utveckla vår ödmjukhet, uppleva kärleken till snön och skidåkning på alla nivåer.

Välkommen till skibum50plus Exklusive Club
Bli medlem nu!
Läs mer om vår skidförsäkring

 

So we stand there and gaze out towards the wonderful Jungfrau massif on historical ground, perhaps historic snow. Wengen for many known as the cradle of the alpine ski sport, here are our own Ingemar Stenmark names engraved on the memorial stone in the middle of the small mountain village of Wengen, side by side at the first pioneers of the alpine sport but also contemporary atlets and new. This is the memorial stone that is constantly alive and changing, replenished with new names. That witness much of that time is something we all have to live with, whether we like it or not.

Standing with the ski tips against the breathtaking Lauberhorn we just turned the idea of time, how people age in both our internal and external, how new knowledge is gained and how the view of old learned skills revised or supplemented. We realize of course that you never stop learning and what comes to skiing, there are the constant development of the personal approach to the sport as well as the development of the proprietary technology.

Another thought that strikes us is the 37-year-old person who found it natural to join skibum50plus mixed with the words of a 45 year old who found that he was too young for such a sober and high age group. We can conclude that this is precisely why we have chosen not to have any age limit for membership when the love of the snow, the sound of the skis that cut through the little harder surface layer, the joy and happiness actually permeates all generations, while in the 50+ age have other standards of service and quality and that there is a certain obsession with age that we can feel in different situations, despite the fact that we are the safest consumers on the market.

We recognize a clear distinction on our experiences from the ski slopes in Switzerland and in Sweden for example, it is, among other things that as a 50-year-old belongs to the younger crowd in these ski slopes but also a greater humility interest to share skiing experiences from the younger crowd in slopes. A basic idea of skibum50plus were from the beginning to find our way back to the historic venue, without compromising on the development of the sport, but to combine the perception of skiing as relaxing and enjoyable, where performance is sometimes put behind that wonderful hour that easily gets two for the wonderful sun with views of the mountain and where the small bubbles in the champagne accompany the murmur of enjoyment skiers of all ages. We do not think at all that it stands in contradiction to a day of intense and purposeful rides.

Finally, the supporting basic idea was to create a forum for mature skiers, young at heart, beginners as well as advanced skiers and finding a ski resort with high-quality service, extensive skiing history, a quieter nightlife, shorter queues that although it was a pioneer in both alpine tourism and alpine racing events, still with professionals and other locals may have the burning joy in the eyes of meeting other people. Finding the soul of skiing SOUL thinking rather than perform, evaluate and exclude. We want to Challenge our selfs, invite others and, develop our humility, experience the love of snow and skiing at all levels.

Welcome as a member in skibum50plus Exclusive Club!
Become a member now!!
Read more about our ski & travel insurance

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: