Schweiz-Switzerland

Skidsemester i Schweiz

(English below)

Skidresor till Schweiz – Den personliga Alpresan

Schweiz har historiskt sett ansetts vara ett dyrt land att åka skidor i. Tyvärr en skröna som naglat sig fast i Schweiz, det är än idag  ett favoritresmål för kändisar och kungligheter som fotograferas när de är på skidsemester på orter som Verbier, Klosters, St Moritz, Wengen, Mürren mfl orter. Eller alla bilder från årliga G7 toppmötet i Davos. Klart är att Schweiz är ett favoritval både bland de som kan och de som kan tänka lite utanför ramarna och erbjuder en fantastisk skidåkning, en extremt hög standard på boende, mat, underhåll av skidbackar, dessutom är det ett tryggt och säkert land med en gästvänlighet utöver det vanliga. 

Det finns ca 150 skidområden varav vi erbjuder medlemsförmåner på samtliga orter. De mest kända skiddestinationerna i Schweiz är Jungfrau Region med världskända Wengen där traditionsrika Lauberhorn-Rennen World cup körs årligen. Eller Mürren, känd för inspelningarna av James Bond I hennes Majestäts hemliga tjänst. Andra kända orter är Verbier, Davos, Klosters, Zermatt, St Moritz ,Engelberg, Crans Montana, Andermatt och Laax.

Skidåkning över gränserna

Du hittar fantastisk skidåkning på många skidorter i Schweiz, skidområdena är stora och välutbyggda och det centrala läget mitt i Alperna betyder att Schweiz skidområden kan erbjuda skidåkning in till 3 av grannländerna. Frankrike kan man komma till från flera av de mindre schweiziska orterna i skidområdet Portes de Soleil, ett område som är mest känt för den franska staden Avoriaz. Från Österrike är det bl.a. Samnaun man kan komma till från Ischgl, den lilla bergsbyn Samnaun har  status som tullfri zon, det betyder att en semester här är lika med tillgång till billiga smycken, sprit och cigaretter. Italien kan man komma till från Zermatt som hänger ihop med Cervinia inte långt från det 4 478 meter höga Matterhorn, som bildar gräns mellan Schweiz och Italien. 

Skiddestinationerna är välutbyggda och eftersom de används av många weekendgäster från Schweiz, kommer du ofta uppleva att det är väldigt lite liftköer och gott om plats på pisterna under veckans skidsemester. De små bergsbyarna ligger som små pärlor på en rad, många med en lyxig touch i olika skepnader – vare sig det gäller god mat, som är mycket mer än ostfondue, eller värmen du möter från befolkningen i  byar och städer.

Freeride och snowparks

Schweiz har flera särdeles välutbyggda skidresmål om man söker fantastiska snowparks, ta exempelvis Grindelwald eller Laax som bjuder på snöparker i absolut världsklass. Även i Mürren finns en snowpark värd namnet. För freeride- och off pistentusiasterna erbjuder orter som Mürren, Engelberg och Klosters fantastiska möjligheter, men missa inte liftnära offpist som erbjuds på flera orter helt okända för offpist. Där finns dessutom offpistrepor som egentligen inte uppräckts av flertalet ännu och där lokal guide är att föredra. 

Skidweekend – kort transfertid till flygplatsen

Flera av de schweiziska skidområdena ligger på bra avstånd i förhållande till flygplatser, med en kort transporttid. Zürich ligger exempelvis väldigt nära Engelberg, ett riktigt bra val av en destination för en skidweekend i Schweiz. Samtidigt kan nämnas att de allra härligaste pärlorna ofta ligger en bit bort men verkligen är värt den extra tid det tar.

Sommarskidåkning på glaciärer i Schweiz

Schweiz har flera glaciärer som är öppna för skidåkning på sommaren, här är det möjligt att finslipa skidformen under sommaren på glaciärerna i Zermatt och Saas-Fee där Zermatt med Plateau Rosa är känd som världens bästa sommarskidåkning, där börjar du åka på 3.800 meter.

Boka Resa

Bli medlem

Lyssna på Skiers Podcast mer om Schweiz

Ski holiday in Switzerland

skidresortillschweiz

Ski travel to Switzerland – The personalized Ski trip

Switzerland has historically been considered an expensive country to go skiing in. Unfortunately, a scream that got stuck in Switzerland, it is still a favorite destination for celebrities and royalty photographed when they are skiing in resorts like Verbier, Klosters, St Moritz , Wengen, Murren and others. Or all the pictures from the annual G7 summit in Davos. Clearly, Switzerland is a favorite choice among those who can and those who can imagine a little bit beyond the limits and offer fantastic skiing, an extremely high standard of accommodation, food, ski slopes maintenance, and it is also a safe and secure country with a hospitality Extraordinary.

There are about 150 ski areas of which we offer member benefits in all locations. The most famous ski resorts in Switzerland are the Jungfrau Region with world-renowned Wengen where the traditional Lauberhorn-Rennen World Cup runs annually and Mürren, known for the scenes from James Bond In her Majesty`s Secret service. Other well-known resorts are Verbier, Davos, Klosters, Zermatt, St. Moritz, Engelberg, Crans Montana, Andermatt and Laax.

Skiing over the boarders

You can find great skiing in many ski resorts in Switzerland, the ski areas are large and well-developed and the central location in the middle of the Alps means that Switzerland’s ski areas can offer skiing to 3 of the neighboring countries. France can be reached from several of the smaller Swiss resorts in the ski area Portes de Soleil, an area most famous for the French city of Avoriaz. From Austria it is Samnaun man can come from Ischgl, the small mountain village Samnaun has the status of duty free zone, meaning that a holiday here equals the availability of cheap jewelry, spirits and cigarettes. Italy can be reached from Zermatt, which is connected to Cervinia, not far from the 4 478 meter high Matterhorn, which forms the border between Switzerland and Italy.

The ski resorts are well-developed and because they are used by many weekend guests from Switzerland, you will often experience that there are very little lift queues and plenty

of space on the slopes during the week’s skiing holiday. The small mountain villages are like little pearls on a row, many with a luxurious touch in different forms – whether it be good food, much more than cheese fondue, or the heat you encounter from the people of villages and cities.

Freeride och snowparks

Switzerland has several particularly well-developed ski destinations if you are looking for amazing snowparks, such as Grindelwald or Laax, which offers absolute world class snowparks. Even in Murren there is a snowpark worth the name. For the freeride and off piste enthusiasts, resorts such as Murren, Engelberg and Kloster offer great opportunities, but do not miss the lifting offpiste offered at several resorts completely unknown to the offpiste. There are also offpiste tracks that have not really been raised by the majority yet and where local guide is preferred.

Ski weekend – Short transfer time to the airport

Several of the Swiss ski areas are well-located in relation to airports, with a short transport time. Zurich, for example, is very close to Engelberg, a really good choice for a ski weekend in Switzerland. At the same time, mentioning that the most beautiful pearls are often a bit away but really worth the extra time it takes.

Summer skiing on glaciers in Switzerland

Switzerland has several glaciers open for skiing in the summer, here it is possible to slap the ski shape during the summer at the glaciers in Zermatt and Saas-Fee where Zermatt with Plateau Rosa is known as the world’s best summer skiing, where you start skiing at 3,800 meters.

Become member

Book ski holiday

Listen to Skiers Podcast in English, every Wednesday

Okategoriserade

BILLIGA SKIDRESOR

BILLIGA SKIDRESOR

 

billiga skidresor

BILLIGA SKIDRESOR finns dom? (English below)

Både ja och nej. Den traditionsrika skidresan ned till kontinenten är kanske fleras stora huvudbry då det kommer till planläggning och budget. Annonserna som skall locka just dig duggar tätt, flygbolag och andra researrangörer kämpar om just din uppmärksamhet.

Frånpriser är ett allmängiltigt fenomen och absolut, du kan boka din resa med ett frånpris om det sker under just den period du kan få det bästa priset och där skidresebyrån tex pin pointat de lägsta flygkostnaderna, boendepriset etc.

Hos vissa av våra samarbetspartners arbetar man också med frånpriser, skillnaden är att du som medlem hos oss har tillgång till riktigt bra medlemsförmåner på både paketresor och boenden då det gäller skidresor till Schweiz, utöver alla dina andra medlemsförmåner, och alla tider på säsongen.

Vi vill också tona ned begreppet billiga skidresor, den bästa skidresan går alltid till destinationen där kunnande om skidåkning, snöförhållanden och service är som bäst, och det är därför vi valt Schweiz både som destination och som plats för oss att arbeta på.

Reser du till Wengen i Jungfrau Region möter vi dessutom upp dig personligen/ och vid behov kopplar vi också ihop dig med lokala guider. Du kan räkna med att vi bott på, ätit på de flesta hotell vi rekommenderar, inte bara i Wengen utan på andra orter också.

CHEAP SKI HOLIDAYS

do they exist?
Both yes and no. The traditional ski holiday in Europe is perhaps one of the major headaches when it comes to planning and budgeting. The ads that may attract you are plenty , airlines and other tour operators are fighting for your attention.
From prices are a universal phenomenon and definitely, you can book your trip to the lowest fare if it happens during the period you can get the best price and where the ski agency, for example, points the lowest flight costs, accommodation price etc.
Some of our partners  also work with from prices, the difference is that, as a member of us, you have access to really good member benefits on both ski holiday package and accommodations for your ski travel to Switzerland, in addition to all your other member benefits, and all times of the season.
We want to talk less about the concept of cheap ski holidays, the best ski trip always goes to the destination where knowledge about skiing, snow conditions and service are top notch, and that is why we have  chosen Switzerland as the destination and the place for us to work at. If you travel to Wengen in Jungfrau Region we will meet you personally / and if necessary, we will also connect you with the local guides. You can count on that we have stayed at, eaten at most of the hotels we recommend, not only in Wengen but in other resorts as well.
Okategoriserade

Allt om skidresor till Schweiz

Allt om skidresor

till Schweiz och nyheter om vad vi vill skapa.

Allt om skidresor

Ski travel to Switzerland

Read the blog article in English

Så har vi ändrat vår webbplats till skidresor till Schweiz och samtidigt gjort det möjligt att enkelt boka paketresor hos stc  med medlemsförmån på resor till samtliga skidorter i Schweiz. Wengen och Jungfrau Region ligger oss naturligt varmt om hjärtat men vi planerar även medlemsresor till Engelberg och Klosters inför kommande vinter.

Andra intressanta orter är tex Zermatt, Verbier, Crans Montana och Arosa. Vi har nu hunnit landa hemma i Sverige och träffat fler aktörer inom den svenska alpin-industrin och har förhoppningar om att få till bra medlemsförmåner även här hemma i Sverige samtidigt som vi arbetar med att stärka samhörigheten, tryggheten att tillhöra en alpin skidklubb som bär den svenska alpina traditionen för såväl fjällsemestern på hemmaplan som de traditionsrika alpsemestrarna.

Samhörighet och gemenskap ser jag som starka incitament för att dels stärka alpin skidåkning som tradition och ett kulturarv att bära vidare till kommande generationer, vi vill få fler att åka skidor men också stärka bilden av skidåkning som hälsofrämjande och något man kan fortsätta med högt upp i åldrarna vilket vi värnar speciellt inom skibum50plus Exclusive Club. På vår blogg skall vi arbeta mer med content och försöka ha relevant innehåll, men vi kan inte lova att ha allt om skidresor eller enbart alpint innehåll hela tiden.

Skiers Access
Men de yngre förmågorna då? En hint speciellt till ungdomar mellan 45 – 49 🙂 som naturligtvis är välkomna till skibum50plus också då vi står för en linje att försöka fästa mindre vikt vid ålder, mer vikt vid att skapa access till bra resmål med medlemsförmån och möjlighet för den som vill att dela sin skidupplevelse med andra, kanske helt nya ansikten i varierande åldrar. Vår yngsta medlem som aktivt stödjer arbetet med skibum50plus närmar sig nu 40 strecket.

Nu öppnar vi dock upp för att skapa access till bra medlemsförmåner på resor till Schweiz, skidutrustning, skidor, skidförsäkring samt möjlighet att delta på event under samlingsnamnet Skiers Access där Skiers Accesss Alpine Club riktar sig till er lite yngre alpina skidåkare runt de 30 och uppåt. Detta med samma tillgång till personlig service vid resor till Wengen i Jungfrau Region samt medlemsförmåner på alla skidorter i hela Schweiz, dessutom möjlighet att delta i gemensamma medlemsresor.

Vi vänder oss till alla kategorier av skidåkare, från dig som på äldre dagar är ny i sporten till dig som är van att på egen hand besöka de brantaste pisterna eller njuta av de mest extrema linjerna i en häftig offpist-repa. Som medlem hos oss har du 10-15% på boende, 10% på paketresor, 5% på utveckling av din egen åkteknik (sker i Wengen) 30% på hjälmar och skidglasögon hos vår partner/ sponsor BLIZ, 15% på svenska handgjorda alpinskidor från SOUL skis, 10% på skid/ rese och sportförsäkring innehållande skydd för bl a offpist, glaciärskidåkning.

Vi har också kontakterna för dig som både vill tävla alpint eller delta i heliski, guidad touring etc, som medlem kanske du också själv hittar vänner att uppleva saker ihop med.

Barnfamiljer
I barnvänliga Wengen har vi speciellt studerat era behov vid en skidsemester och där finns fantastiska möjligheter både för gemensamma aktiviteter och aktiviteter för barnen separat medan ni som föräldrar utmanar er själva i pisterna.

Nu i sommar kommer vi att göra en roadshow…. möt oss på plats och prata lite utförsåkning, kanske kan du bibringa dina unika erfarenheter till oss och vi kan berätta mer om oss och vad vi kan erbjuda. Håll koll på oss här och via facebook om tid och plats, vi kommer även att sända live. Vill du vara med?

Under kommande höst planerar vi 2 medlemsevent, ett i Stockholm och ett i Göteborg. Vinn en skidresa till Schweiz blir parollen för båda eventen som också är öppna för icke medlemmar. Vinnaren vinner förutom resa med hotell, också ett par nya skidor, hjälm och glasögon. Tävlingen sker på Facebook. Deltagare på eventen får en utökad chans att vinna resan och är du medlem höjs oddsen ytterligare.

Välkomna att boka skidresor till Schweiz och till medlemsskap hos oss.

Bli medlem/ Becom member

Malin, Club President skibum50plus

Skiers Access Alpine Club.

Okategoriserade

Inferno-Rennen

Inferno-Rennen i Mürren

26/1 2019

Nu är vi 4 stycken som anmäler oss till världens längsta störtlopp, Inferno-Rennen i Mürren 2019. Hakar du på?? Vi på skibum50plus sätter ihop ett eget team så för dig som gillar lite utmaningar och vill göra det ihop med ett härligt skidgäng. Du bör vara  god-medelgod åkare. Startplatser lottas ut efter anmälan. Sänd din intresseanmälan till oss. Vi gör en gemensam anmälan för hela teamet.

Now we are 4 who sign up for the world’s longest downhill, the Inferno-Rennen in Mürren  2019. Are you in for it ? We at Skibum50plus will put together our own team for those who like some challenges and want to make it together with a great ski team. You should be good-average skier. Starting places will be drawn after application. Send your interest to us.

We will make a common apply for the team.

Här ser vi Michael, en medlem som startade förra året och anmält sig i år igen.

This is our member Michael from the Gothenburg area who did the race last year and will participate again.

 

Okategoriserade

Orsa Grönklitt släpper ny App

Orsa Grönklitt

Långt från Wengen och Schweiz ligger vackra Orsa Grönklitt känt för såväl sin välutbyggda anläggning för längdskidåkning som alpin skidåkning har nu haft officiellt släpp av sin egen app för besökande skidåkare i alla kategorier. Bra funktioner i appen är att du lätt och smidigt kan boka boende, skidpass, få överblick över området samt delta i tävlingar via appen där du också kan tracka din egen skidåkning, vare sig du tar en runda i skidspåren, åker utför, eller tar en joggingtur för att stilla benen efter dagens skidåkning.

Special

Appen är genererad av SKITUDE partner till Top Branch Sweden där vår privata skidklubb skibum50plus är en annan del i att skapa en roligare njutning i mötet med snön, skidåkning och gemenskap. I Orsa-appen har vi lagt ned både tid och själ för att tillgodose skidanläggningen och dess besökare i största möjliga mån tillsammans med vår partner.

Nytt i Orsa Grönklitts App

är möjligheten för dig som tränar längdåkning att i det närmaste realtid se hur skidspåren prepareras och dessutom se när de olika skidspåren preparerades sist.

 

Skibum50plus Exclusive Club

Vi vill verkligen rekommendera alla medlemmar i skibum50plus att kika närmare på denna pärla i vackra Dalarna oavsett om du är utförsåkarfantast eller inbiten Vasaloppsåkare i behov av högkvalitativa träningsförhållanden. Nära skidåkning för dig i Mälardalsregionen så lägg upp laggen på taket, ta sikte på Orsa och ladda ned appen.

Ladda ned Orsa grönklitts App

Besök Orsa Grönklitts hemsida

 

Long distans from Wengen, Switzerland In the beautiful Orsa Grönklitt, Sweden known for its well-developed cross-country skiing and alpine skiing, they has now officially released their own app for visiting skiers of all categories. Good features of the app are that you can easily book accommodation, ski passes, get an

overview of the area and participate in competitions through the app, where you also can track your skiing, whether you take a ride in the ski slopes, go out for some cross-country or take a jogging trip to adjust the legs after today’s skiing and much more.

The app is generated by SKITUDE partner to Top Branch Sweden where our private ski club skibum50plus is another part of creating a more enjoyable enjoyment in the encounter with snow, skiing and social community. In the Orsa app, we have spent both time and effort to meet the ski resort and its visitors as much as possible together with our partner.

New in Orsa Grönklitt’s App is the opportunity for those who practice cross-country skiing to see how the ski tracks are groomed in almost realtime and also see when the different ski trails were last prepared.

Skibum50plus Exclusive Club

We really want to recommend all members of skibum50plus to look closer at this resort in beautiful Dalarna, whether you are an alpine skier or an experienced Vasalopp skier in need of high-quality training conditions. Get there and download the app.

Okategoriserade