Skidresor till Schweiz

Och Wengen, ett utav Schweiz största och mest Internationellt kända skidområden.

(English below)

dsc_0396-2  skidresa

Skidresor till Schweiz och Wengen med förmånlig medlemsrabatt på boende utan att göra avkall på kvalitet. I Wengen med vår personliga service på plats. Schweiz ett dyrt resmål? Vi slår hål på myten om det dyra landet. Att äta på restaurang kostar lika

mycket som hemma i Sverige på likvärdiga restauranger. För den budgetmedvetna kan dock en titt i menyn hjälpa till. Fler maträtter har till och med lägre priser än i Sverige. Billigt är tex kaffe, öl och vin om vi jämför med Sverige. Faktum är att priset på tex en

kopp kaffe inte förändrats på över 10 år. Äta nyttigt? Ja är du vän av grönsaker så gå in på en affär och bli överraskad av hur billiga grönsaker kan vara jämfört med hemma. Liftkorten. Där varierar priserna en del men ofta samma pris som hemma.

nyheliski  seger

Samtidigt är jämförelsen aningen orättvis då systemen här bjuder på fantastiska variationer och möjligheter. En annan faktor att väga in är att liftkorten ofta har integrerat tågresekort i sig. I Wengen tex så kan du resa till Interlaken på ditt kort, eller

Lauterbrunnen, Mürren, Grindelwald, beroende på vilket liftkort du väljer. Köpa skidor och pjäxor på plats? Ja här är priserna likvärdiga med hemma, ibland också lägre. Boende då? Ja att bo fint med en extremt god service är antagligen inte gratis i något land.

shoneggwindow  eigernordwand

Vi minns själva då vårt hotellrum för en vecka steg 9000 SEK på någon timme då valutan reglerades för ett par år sedan. Vaknade upp på hotellrummet med en liten klump i halsen som dock försvann efter första dagen på plats då vi insåg vad som levererades till oss som

gäst, det mest fantastiska bemötande du kan tänka dig, mat som var gudomlig, råvaror av kvalitet som det är svårt att få hemma om man inte besöker de mest exklusiva restauranger. Rummen som att befinna sig på ett slott. Men för dig som vill göra avkall på

det högsta skiktet av kvalité finns alternativ. Då talar vi om priser runt 1000 SEK/ natt. Ja vi summerar att verkligheten alltjämt visar att man får det man betalar för och kan bara rekommendera Schweiz som turistland, hit reser du inte för att du måste utan för att du kan och lägstanivån här är extremt hög i ett land där arbetsflit kantas av en uttalad stolthet , professionalism och noggrannhet. I skrivande stund är dessutom Schweizerfrangen lägre än Euron för oss svenskar.

För dig med höga krav och en avslappnad inställning där semestern är en upplevelse du vill sätta guldkant på, ja då finns inga begränsningar utan bara möjligheter att göra en god investering i din egen tid, vistelse och upplevelse, det har ju i sig ett egenvärde ibland svårt att uppskatta innan man tagit del utav det. Som medlem i

skibum50plus Exclusive Club har vi också medlemsförmåner på boende i Zermatt, österrikiska Bad Gastein och vi arbetar på att utöka platser i alperna där våra medlemmar får rabatt på boende och skidhyra, men  det är i Wengen du kan möta oss personligen med personlig service, events och utflykter.

regina4  memb

One out of Switzerland’s largest and most internationally renowned ski areas.
Skiing in Wengen, Switzerland and the Alps with favorable member discount on accommodation without sacrificing quality. In Wengen with our personalized service in place. Switzerland an expensive destination? We shatter the myth about that expensive

country. Eating at a restaurant costing as
much as at home in Sweden at comparable restaurants. For the budget conscious, however, a look in the menu can help. More dishes have even lower prices than in Sweden. Cheap is such as coffee, beer and wine if we compare with Sweden. The fact is that the

price of such as a cup of coffee has not changed in over 10 years. Eat healthy? Yes, if you are friend of vegetables go into a shop and be surprised by how cheap vegetables can buy compared to home. Lift tickets. The prices can vary some but usually the same price as at home.

At the same time, the comparison is somewhat unfair since this system offers amazing variations and possibilities. Another factor to take into consideration is that the ski passes have integrated train travel possibilities in itself. In Wengen for example, you can travel to

Interlaken on your card, or Lauterbrunnen, Murren, Grindelwald, depending on the ski pass you choose. Buy skis and ski boots on location? Yes this is equivalent to the prices at home, sometimes lower. Accommodation then? Yes to stay nicely with an extremely good

service is probably not free in any country. We remember ourselves when our hotel room for a week rose 9000 SEK in a few  hours as the currency settled for a couple of years ago. Woke up in the hotel room with a small lump in the throat which, however, disappeared

after the first day on the spot when we realized what was delivered to us
as guests, the most amazing treatment you can imagine, the food was divine, raw material of quality it is difficult to get back home if you do not visit the most exclusive restaurants.

The rooms felt like they were located in a castle. But for those who want to compromise on
the top layer of quality there are options. Then we talk about prices around 1000 SEK / night. Yes we summarize that reality still shows that you get what you pay for and we can only

recommend Switzerland as a tourist destination, here you can travel not because you have to, but because you can and lowest level here is extremely high in a country with high working diligently lined with a pronounced pride, professionalism and accuracy. And when writing this the Swiss Franc is lower than the Euro for us in Sweden.

For those with high demands and a relaxed setting where the holiday is an experience and  if you want to put a silver lining on your experience, well, then there are no limits, but only opportunities to make a good investment in your own time, stay and experience, it is of

course in itself an intrinsic value sometimes difficult to estimate before taking part out of it. As a member of skibum50plus Exclusive Club we also have member benefits on

accommodation in Zermatt, Austrian Bad Gastein and we are working on expanding with other places in the Alps where our members receive a discount on accommodation and ski rental, but it is in Wengen  you can meet us in person with personal service, events and daytrips.

wengensun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.