Keep on skiing

skiing

I går mötte vi upp en ny vän, Wengenbesökare och medlem i skibum50plus Exclusive Club på anrika Grodan på Östermalm. En fantastisk afton med summering av årets skidsäsong, skratt och berättelser ackompanjerad av sorlet bland andra glada gäster.

Läppjande på det lagom tempererade vinet inväntade vi kvällens förplägnad med allt från lättsamma samtal till djupare diskussioner. En fantastisk middag inramade allt vad en kväll i Stockholm kan erbjuda en underbar vårkväll som denna.

Med viss försiktighet bjöd vi på lite hemlisar om nya boendemöjligheter i Wengen och möjlighet till glaciärskidåkning från top till andra dalar, touringstighudar, klättring med påföljande offpiståkning, heliski, tidigare okänt för oss och de flesta svenskar. Konstaterade också vikten av den vanliga skidåkningen och att njutningen i solen eller ett besök på Tanne bar efter åkningens slut, för många klassas som höjdpunkter på sidan om fraset under de nyvallade skidorna.

Vad har du att komma med?

Under kvällen diskuterades också attityder mellan människor, stressen och hur den påverkar oss. Tillbaka från Schweiz och Wengen kan vi efter 4 månader i pisten tydligt känna att vi levt i något av en bubbla, men en hälsosam sådan.

Nu är vi tillbaka i vimlet bland högpresterande och stressade människor. Vi ställde oss frågan om hur detta påverkar oss som individer och vad ligger egentligen i orden Ingemar Stenmark vid flertalet tillfällen konstaterat, nämligen att han åkte just för att det var roligt och att detta var nyckeln till framgång. Mycket i vårt samhälle bygger på prestationsångest, rädslan att inte duga, ett samhälle där tex åldersfrågan ges allt för stort utrymme.

Vi märker det ibland i kommentarsfält på Facebook där en del skriver att de är för unga att vara med i skibum50plus Exclusive Club, eller för gamla, ibland med glimten i ögat förstås men stor vikt läggs ändå på detta. Ja vad är då ålder? Något helt naturligt och föränderligt över tid såklart, men det essentiella är ändå personen bakom, dennes historik, minnen, framtidsdrömmar och personlighet. Vad har vi då att komma med?

Ja det varierar naturligtvis från person till person. I stället kanske man skall ställa sig frågan om detta verkligen är en relevant fråga. Är det med den frågan man verkligen vill bemöta andra människor eller att andra skall bemöta en själv i dessa ordalag.

Mycket handlar om att ge och sprida glädje, våga bemöta andra med ett leende och växa tillsammans inför en arbetsuppgift eller helt alldagligt umgänge. Det är det naturliga mötet som är det som gör livet spännande i alla dess skeenden och tids nog får man svaret på de frågor man ställer sig om andra människor genom att vara öppen, nyfiken och våga bjuda på sig själv.
Det är bara å åk!

 

Yesterday we met a new friend, Wengen visiter and member of skibum50plus Exclusive Club at the historic ”The Frog” restaurant at Östermalm, Stockholm. A fantastic evening with summaries of the year’s ski season, laughter and stories accompanied by the murmur among other happy guests.

Sipping on the right temperate wine awaiting the upcoming catering with everything from easy-going call to deeper discussions. A fantastic dinner framed everything an evening in Stockholm can offer a wonderful spring evening like this.

With some caution, we invited the little secrets about new properties in Wengen and opportunity for glacier skiing from top to other valleys, touring on climbing skins, climbing with subsequent off-piste skiing, heliskiing, previously unknown to us, and most Swedes. Also noted the importance of the regular skiing and enjoyment in the sun or a visit to Tanne bar after skiing end, many classified as highlights on the side of the sound when skiing the withe gold.

What can you come up with?

During the evening also discussed attitudes between people, stress and how it affects us. Back from Switzerland and Wengen, we can after four months on the piste clearly feel that we have been living in something of a bubble, but a healthy one.

Now we are back in the crowd, among high performance and stressed people. We asked ourselves how this affects us as individuals and what really is in the words Ingemar Stenmark on several occasions said, namely, that he skied just because it was fun and that this was the key to success. Much of our society is based on performance anxiety, fear of not being good enough, a society where also age issue are given too much space.

We notice that sometimes in the comment box on Facebook some people write that they are too young to be in skibum50plus Exclusive Club, or too old, sometimes with a tongue of cheek of course, but great emphasis is still on it. Yes what is age? Something completely natural and changeable over time of course, but the essentials are still the person behind, his or her history, memories, dreams for the future and personality. So what can we come up with?

Yes, of course it varies from person to person. Instead one should ask whether this really is a relevant question. Is that the question you really want to meet other people or other people to respond to yourself in these terms.

Much is about giving and spreading joy, confront others with a smile and grow together for a task or just everyday socializing. It is the natural meeting that’s what makes life exciting in all its events and it´s time enough to get answers to the questions asked about other people by being open, curious and daring bid on yourself.
Keep on skiing!

jungfrauregion

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.