Vad är skibum50plus ?

Skibums50+_Filip&Malin  skbm50p

Nu har vi varit i Wengen i lite mer än två månader med alpin skidåkning i stort sett varje dag. Hur påverkas kroppen och vad är de stora skillnaderna mellan att vara på en veckas skidsemester och att arbeta på en skidort där naturligtvis skidåkning är en viktig del av livet oberoende av vad man arbetar med? Vi startar med att berätta om vår vision en berättelse som tåls att berättas om och om igen. Vi var själva på skidsemester i Wengen under 2015, ett år vigt till skidåkning där vi gästade 5 skidorter under en vinter. I middagssalongen på hotell Schönegg bollade vi tankar och frågeställningar om våra upplevelser.

Det första var den stora skillnaden vad gäller åldrar på dem man mötte i skidbackarna i Schweiz jämfört med Sverige. Man kan vid första anblick lura sig att tro att detta fenomen har att göra med att en äldre publik väljer att åka till Schweiz vilket är både rätt och fel. Det är snarare en kombination av att äldre människor som kommit till mognad har större krav på kvalitet och upplevelse samt har en bättre förståelse för det faktum att man får det man betalar för. Det andra är att sportandet i Europas skidpister är inget man begränsar sig från beroende av ålder.

Hemma i Sverige ser vi på åldrandet på ett helt annat sätt som många gånger begränsar både vår aktivitet då det gäller friluftsliv och sport men också yrkesverksamhet. Sen spelar naturligtvis traditioner in och den alpina traditionen går på ett mer distinkt sätt vidare från generation till generation i dessa alpina områden. Skidåkningen är en del utav att leva sitt liv helt enkelt. Men visst syns förändringar i Sverige. När det gäller yrkesliv har det blivit lättare för tex 50 åringar att få arbete eller våga byta jobb. Hälsan är också mer i focus och då det gäller livet i pisterna så bryter Stenmarks-generationen mönster genom att fortsätta sin utövning, utveckla sin skidåkning även då de passerat 50 års åldern.

DSC_0967  DSC_0828

skibum50plus ja namnet föll på våra läppar under denna middag på Schönegg, Jag var då 49 och min partner 53. Vi bestämde först att vi ville satsa ett år på att bara åka skidor en säsong och blogga om våra erfarenheter, vi ville ski bumma något vi aldrig gjort under vår ungdom. Var vi för gamla var också en fråga vi ställde oss men enades snabbt om att ålder är mer en känsla än ett begränsande faktum. I den mån kroppen naturligtvis har andra förutsättningar än tidigare handlar det om att anpassa sig till uppgiften. Vi drog igång vårt projekt och namnet skibum50plus är namnet på oss. Snart hörde folk av sig och tyckte idén var tilltalande och undrade om man kunde få delta i våra skidupplevelser. Där föddes skibum50plus Exclusive Club där vi arbetat fram fram erbjudanden för medlemmar och där vi själva möter upp och tar hand om medlemmarna på plats.

Ski resorten vi valde av många anledningar var Wengen med sin gedigna alpina historia där de första reglerna för alpin tävling utvecklades under slutet av 1920-talet. Orten är snösäker, bilfri och med alpernas bästa skidåkning enligt flera uttalanden från skidatleter, bl a svenska. Många av dem som arbetar i Wengen med den alpina turistverksamheten har också sedan generationer djupa kunskaper om skidåkning, underhåll i backarna, utrustning samt erfarenhet av alpin skidåkning som arrangörer och deltagare i världens mest kända tävlingssamanhang, Lauberhornrennen som är en institution inom den alpina världen. Här är maten högklassig, här kan du bo mitt i byn och snabbt komma upp till skidåkningen till skillnad från många andra skidorter. Wengen är lugnt och trivsamt och erbjuder värdig after ski i klassisk mening där den påföljande middagen är det centrala för att ge morgondagens skidåkning den tid den förtjänar i dessa underbara pister.

Hur har då våra kroppar påverkats av denna intensiva skidåkning. Ja livet vi för är enkelt i ett lite personalrum hos en utav våra samarbetspartners Sunstar Alpine Hotel, direkt i anslutning till kabinbanan som tar dig direkt upp till skidåkningen. På rummet lever vi mestadels på nudlar som vi tillagar med hjälp av vår vattenkokare. Vi har ett kylskåp som vi fyller med sallad, Schweiziska ostar och salami. Vi har även matkuponger som gör att vi kan äta med hotellets personal i personalmatsalen. Mestadels somnar vi ovaggade i vår säng efter slitsam men härlig skidåkning. Värk i leder, muskler och ryggar hör till vardagen men har börjat avta nu och utbytts till mer tränade kroppar. Då vi har gäster här hör till höjdpunkterna, det är fantastiskt att lära känna nya människor men också att se andra människors glädje i att möta likasinnade.

DSC_0816  nywengenbild

Okategoriserade

What about the skibum50plus in Wengen

Skibums50+_Filip&Malin  DSC_1072

Now we have been in Wengen in a little more than two months with Alpine skiing almost every day. How does the body react and what are the major differences between being on a week’s skiing holiday and to work at a ski resort where skiing is of course an important part of life regardless of what you are working with? We start by talking about our vision a story that can be told over and over again. We were on ski holiday in Wengen in 2015, a year dedicated to skiing where we visited five ski resorts in the winter. In the dining room on the hotel Schönegg we juggled thoughts and questions about our experiences.

The first was the big difference in terms of ages of people you met on the ski slopes in Switzerland over Sweden. It may at first glance fool to believe that this phenomenon has to do with an older crowd chooses to go to Switzerland, which is both right and wrong. It is rather a combination of the older people who come to maturity have higher demands on the quality and experience and have a better understanding of the fact that you get what you pay for. The second is that sports in the alp districts are not limited by age.

Back home in Sweden, we look at aging in a completely different way that many times restricts both our activity when it comes to outdoor activities and sports, but also professional. Then, of course, plays into the traditions and the Alpine tradition goes in a more distinct way from generation to generation in these alpine areas. Skiing is a part off life simply. But some visible changes in Sweden can be seen. When it comes to career, it has become easier for such 50 year olds to get work or dare to change jobs. Health is also more in focus and when it comes to life on the slopes the Stenmark generation breaks pattern by continuing there practice, develop their skiing even when they crossed 50 years of age.

skibum50plus yes name fell on our lips during this dinner at Schönegg, when I was 49 and my partner 53. We first decided that we wanted to invest a year just to go skiing one season and blog about our experiences, we wanted to ski bum something we never done during our youth. Were we too old was also a question we asked ourselves but quickly agreed that age is more a feeling than a limiting fact. To the extent that the body naturally has different conditions than before, it is about adapting to the task. We started our project and skibum50plus name is the name of us. Soon people contacted us and thought the idea was appealing and was wondering if they could participate in our ski experiences. Then the skibum50plus Exclusive Club was born, we have put together offers to members and where are meeting up and take care of the members on location.

DSC_0967  nywengenbild

The ski resort we chose for many reasons was Wengen, Switzerland with its solid alpine history, where the first rules for alpine racing was developed in the late 1920s. The resort is snow safe, traffic-free and the Alps best skiing according to several statements from the ski athletes, including Swedish. Many of those working in Wengen with the Alpine tourism activity has for generations deep knowledge of skiing, the maintenance of the slopes, equipment and experience of alpine skiing as organizers and participants in the world’s most famous racing contexts, the Lauberhorn Rennen which is an institution of the alpine world. Here the food is high quality, here you can stay right in the village and quickly get up to the skiing unlike many other ski resorts. Wengen is quiet and pleasant and offer worthy apres ski in the classical sense where the subsequent dinner is the key to give tomorrow’s skiing the time it deserves in these wonderful slopes.

How have our bodies been affected by this intense skiing. Yes the life we ​​are living here is simple in a little staff room at one of our partners Sunstar Alpine Hotel, directly next to the gondola that takes you directly up to the skiing. In the room we live mostly of noodles that we prepare with the help of our kettle. We have a refrigerator which we fill with lettuce, Swiss cheese and salami. We also have food stamps that allows us to eat with the hotel’s staff canteen. Mostly we fall asleep in our bed after exhausting but great skiing. Pain in the joints, muscles and spines are commonplace but has started to slow now and exchanged to more trained bodies. Among the highlights is when we have guests, it’s great to get to know new people but also to see other people’s joy in meeting like-minded.

DSC_1085  DSC_1087

Okategoriserade

Fler medlemmar hittar till Wengen -More members find there way to Wengen

DSC_0901  DSC_0909

Fantastiskt snöläge i Wengen denna vecka och snön fortsätter att falla. Vi ställer oss frågan hur lång blir denna fantastiska skidsäsong? Full fart på Kleine Scheidegg.

Fantastic snow conditions in Wengen this week and with continius snow fall. We ask our selfs how long will this great season be? High activity on the Kleine Scheidegg.

DSC_0932  DSC_0918

Här ses några av våra gäster denna vecka redo för ett långt åk efter en trevlig lunch på berget. En utav våra medlemmar firade också sin födelsedag här i Wengen, Malin och jag blev inbjudna att delta i denna fina stund som firades med storslagen middag och Champagne på Hotel Schönegg.

Here some of our guest this week, reddy for a ride after a lovely lunch on the mountain. One of our members also celebrated her birthday here in Wengen, Malind and I was also invited to participate during this great moment celebrated with Champagne and a amazing dinner at the Hotel Schönegg.

Okategoriserade

Skiing by the North Face of Eiger in Wengen

Här ett klipp från vår YouTube channel tagit under den gångna veckan i Wengen. I morgon fredag lägger vi ut veckans podavsnitt som vanligt med det tillägget att podden också filmats ute i backen denna gång. Ljudversionen kommer som vanligt att läggas ut på Itunes och soundcloud och den filmade versionen på Youtube.

Here a clip from our YouTube channel from the this week in Wengen. Tomorrow we will present our podcast radio in two versions, one filmed version on YouTube and the sound only on Itunes and Soundcloud.

Okategoriserade

skibum50plus clips from Wengen on YouTube Channel

Swedish spoken (skibum50plus mentions the importance for a 50+ skiers to ending the day with soft, not so steep skiing. Two favorite slopes 24 and 22 in Wengen, Switzerland)

Swedish spoken (Filip from skibum50plus says that Swedish people use to dig them selfs down in to the snow at ski resorts, using rain deer skin to sit on. However he doesn’t see anybody else through out the whole system in Wengen doing the same thing!

Okategoriserade

Wengen 2016 and our other ski events

IMG_4762  IMG_4756

Nu arbetar vi med de allra sista förberedelserna inför säsongen i Wengen, Schweiz. Ni kommer att kunna följa oss i Wengen via vår site och/ eller Facebook samt vår Pod. Men ännu bättre! Ni är också välkomna  till oss på plats i Wengen för underbar skidåkning. Kolla också våra övriga event, heliski i Riksgränsen i vår samt sommarskidåkning i Zermatt.

Now we are doing the last preparations for the season in Wengen, Switzerland. You will be able to follow us here on the site, Facebook  and our Pod radio. But even better you can also join us on location for lovely skiing in Wengen. Also check out our other events! Heli skiing in Riksgränsen, Laponia and summer skiing in Zermatt.

Okategoriserade