Hotel Schönegg Wengen

hotelschonegg

Vi fortsätter presentationen av våra samarbetspartners med att presentera eleganta Hotel Schönegg i Wengen, Schweiz. Detta är ett mindre hotel med ett stort, sobert, elegant och charmigt innehåll. Här möter du värdarna Caroline Ogi med maken Sylvain Stefanazzi Ogi med personal. Här har vi själva bott vid ett antal tillfällen och intrycket landar i beskrivningar som hög servicenivå, fantastisk mat och en miljö som presenterar det mesta du kan önska dig. Hotell Shöneggs restaurant 1903 presenterar ett kök i absoluta toppklass för dig som är finsmakare och sätter största värdet på matupplevelsen såväl som boende och service.

1903restaurant  1903-shonegg

Hotellets Bastu är ett lika välkommet som den fantastiska maten efter en dag i skidbacken. Vinkällaren som hotellet presenterar är också något vi vill lyfta fram, en plats för reflexion, smakupplevelse och umgänge. Här kommer flera event att förläggas för medlemmar i skibum50plus Exclusive Club.

schoneggsauna2  schoneggwine

Så till rummen. Bo med elegans ett stenkast från kabinbanan som tar dig upp till Männlichen. Rummen finns i varierande storlek för dig som vill ha mer yta finns alternativen. Som medlem i skibum50plus Exclusive Club är förmånen vid boende på detta exklusiva, mysiga hotel en VIP treatment från klubbens sida som innebär 1 fri lunch i  backen tillsammans  med oss/person inkl dryck samt en överaskning.

shoneggroom4 schoneggroom

För dig som Platinamedlem ingår 2 fria dygn i dubbelrum eller motsvarande förmån vid bokning av större rum, vid ett tillfälle/ år.

bar1903  shoneggwindow

Sök medlemsskap/Become a member
20151106_190946

Skidresa/ ski trip booking

We continue the presentation of our partners in presenting the elegant Hotel Schönegg in Wengen, Switzerland. This is a smaller hotel with a large, sober, elegant and charming content. Here you will meet hosts Caroline Ogi with her husband, Sylvain Stefanazzi Ogi with staff. Here we have lived ourselves on a number of occasions and the impression lands in the descriptions off high level of service, fantastic food and an environment that presents the most you can wish for. Shöneggs Hotel Restaurant 1903 features a kitchen in the absolute top class for those who are connoisseurs and sets the maximum value of the dining experience as well as the accommodation and service.
The hotel’s sauna is as welcome as the fantastic food after a day on the slopes. The wine cellar that the hotel presents is also something we want to highlight, a place for reflection, taste and socializing. Here events will be located for Members in skibum50plus Exclusive Club.

As to the rooms. Stay with elegance a stone’s throw from the gondola that takes you up to the Männlichen. Rooms are available in varying sizes for those who want more space options are available. As a member of skibum50plus Exclusive Club you are privileged in living in this exclusive, cozy hotel with  a VIP treatment from the clubs side that means one free lunch on the slopes with us / person including drinks and a surprise.
For you as a Platinum member includes two free days in a double room or equivalent benefit when booking a larger room, at one time / year.

Okategoriserade

Vårskidåkning/ spring skiing

20160412_154557_resized  20160417_115821_resized

Start at the Lauberhorn race                  Filip is looking for something in the snow

Så återstår nu endast 7 dagar av vår skidsäsong i Schweiziska Wengen. Det har varit lärorikt, tufft, roligt med mängder av snö under våra skidor. Ryggskador, knävärk och afterski, totalt har vi bemästrat dryga 104000 fallhöjdsmetrar i systemen Wengen, Grindelwald och Mürren och kommer till detta addera sommarens planerade glaciärskidåkning i Zermatt. Det har helt enkelt varit en fantastisk vinter med många nya möten med både lokala Wengenbor såväl som hitresta svenskar, engelsmän och holländare. Nu sammanfattar vi med bilder från de sista åken samt vårt podavsnitt ”Vårskidåkning” som blir vårt sista avsnitt från Wengen denna säsong.

För er som är sugna på att besöka Wengen nästa vinter eller förgylla er sommar med lite sommarskidåkning i Zermatt är det bara att höra av sig till Malin och mig, Just nu har vi dessutom inlett ett arbete med att ytterligare utöka medlemsförmånerna i skibum50plus Exclusive Club, och hoppas kunna berätta mer om detta längre fram. Det handlar bl a om randonee, heliski och lokala guider för offpistäventyr, men det bästa håller vi för oss själva så länge. Stort tack till er som besökt oss och Wengen i vinter och ett speciellt stort tack till: Oliver och Katja Kintzler med personal på Sunstar Alpine Hotell, Caroline Ogi, Sylvain Stefanazzi Ogi med personal på Schönegg Hotell och resturang 1903 samt Philipp Gertsch med personal på Central Sport. Avslutningsvis ett stort tack till Rolf Wegmüller på Wengen turism.
Lyssna till Vårskidåkning sista podden från Wengen 2016

DSC_0028  DSC_0023

Startbar at Lauberhorn This is a place to visit when coming to Wengen.

So now only 7 days remains of our ski season in Wengen, Switzerland. It has been instructive, tough, fun with lots of snow under our skis. Back injuries, bad knees and great après ski, overall we have mastered more than 104 000 vertical meters in the systems Wengen, Grindelwald and Murren and will add to this summer’s planned glacier skiing in Zermatt. It has simply been a fantastic winter with many new meetings with both locals as visitors from Sweden, Uk and the Netherlands. Now we summarize with pictures from the last the runs and our pod episode (in Swedish) ”Spring skiing”, which will be our last section of Wengen this season. For those of you who are eager to visit Wengen next winter or brighten your summer with some summer skiing in Zermatt, just get in touch with Malin and me, we have also initiated efforts to further expand member benefits in skibum50plus Exclusive Club, and hope to tell you more about this later. It involves, among other things randonee, heliskiing and local guides for off-piste adventure, but the best parts we keep for ourselves for so long. Many thanks to those of you who visited us and Wengen in the winter and a special thanks to: Oliver and Katja Kintzler with staff at Sunstar Alpine Hotel, Caroline Ogi, Sylvain Stefanazzi Ogi with staff at the Hotel Schönegg  and resturant 1903 and Philipp Gertsch with staff at the Central Sport. Finally, a big
thanks to Rolf Wegmüller at Wengen tourism.

DSC_0019  DSC_0024

varskidakning  varbild

 

 

Okategoriserade

Vad är skibum50plus ?

Skibums50+_Filip&Malin  skbm50p

Nu har vi varit i Wengen i lite mer än två månader med alpin skidåkning i stort sett varje dag. Hur påverkas kroppen och vad är de stora skillnaderna mellan att vara på en veckas skidsemester och att arbeta på en skidort där naturligtvis skidåkning är en viktig del av livet oberoende av vad man arbetar med? Vi startar med att berätta om vår vision en berättelse som tåls att berättas om och om igen. Vi var själva på skidsemester i Wengen under 2015, ett år vigt till skidåkning där vi gästade 5 skidorter under en vinter. I middagssalongen på hotell Schönegg bollade vi tankar och frågeställningar om våra upplevelser.

Det första var den stora skillnaden vad gäller åldrar på dem man mötte i skidbackarna i Schweiz jämfört med Sverige. Man kan vid första anblick lura sig att tro att detta fenomen har att göra med att en äldre publik väljer att åka till Schweiz vilket är både rätt och fel. Det är snarare en kombination av att äldre människor som kommit till mognad har större krav på kvalitet och upplevelse samt har en bättre förståelse för det faktum att man får det man betalar för. Det andra är att sportandet i Europas skidpister är inget man begränsar sig från beroende av ålder.

Hemma i Sverige ser vi på åldrandet på ett helt annat sätt som många gånger begränsar både vår aktivitet då det gäller friluftsliv och sport men också yrkesverksamhet. Sen spelar naturligtvis traditioner in och den alpina traditionen går på ett mer distinkt sätt vidare från generation till generation i dessa alpina områden. Skidåkningen är en del utav att leva sitt liv helt enkelt. Men visst syns förändringar i Sverige. När det gäller yrkesliv har det blivit lättare för tex 50 åringar att få arbete eller våga byta jobb. Hälsan är också mer i focus och då det gäller livet i pisterna så bryter Stenmarks-generationen mönster genom att fortsätta sin utövning, utveckla sin skidåkning även då de passerat 50 års åldern.

DSC_0967  DSC_0828

skibum50plus ja namnet föll på våra läppar under denna middag på Schönegg, Jag var då 49 och min partner 53. Vi bestämde först att vi ville satsa ett år på att bara åka skidor en säsong och blogga om våra erfarenheter, vi ville ski bumma något vi aldrig gjort under vår ungdom. Var vi för gamla var också en fråga vi ställde oss men enades snabbt om att ålder är mer en känsla än ett begränsande faktum. I den mån kroppen naturligtvis har andra förutsättningar än tidigare handlar det om att anpassa sig till uppgiften. Vi drog igång vårt projekt och namnet skibum50plus är namnet på oss. Snart hörde folk av sig och tyckte idén var tilltalande och undrade om man kunde få delta i våra skidupplevelser. Där föddes skibum50plus Exclusive Club där vi arbetat fram fram erbjudanden för medlemmar och där vi själva möter upp och tar hand om medlemmarna på plats.

Ski resorten vi valde av många anledningar var Wengen med sin gedigna alpina historia där de första reglerna för alpin tävling utvecklades under slutet av 1920-talet. Orten är snösäker, bilfri och med alpernas bästa skidåkning enligt flera uttalanden från skidatleter, bl a svenska. Många av dem som arbetar i Wengen med den alpina turistverksamheten har också sedan generationer djupa kunskaper om skidåkning, underhåll i backarna, utrustning samt erfarenhet av alpin skidåkning som arrangörer och deltagare i världens mest kända tävlingssamanhang, Lauberhornrennen som är en institution inom den alpina världen. Här är maten högklassig, här kan du bo mitt i byn och snabbt komma upp till skidåkningen till skillnad från många andra skidorter. Wengen är lugnt och trivsamt och erbjuder värdig after ski i klassisk mening där den påföljande middagen är det centrala för att ge morgondagens skidåkning den tid den förtjänar i dessa underbara pister.

Hur har då våra kroppar påverkats av denna intensiva skidåkning. Ja livet vi för är enkelt i ett lite personalrum hos en utav våra samarbetspartners Sunstar Alpine Hotel, direkt i anslutning till kabinbanan som tar dig direkt upp till skidåkningen. På rummet lever vi mestadels på nudlar som vi tillagar med hjälp av vår vattenkokare. Vi har ett kylskåp som vi fyller med sallad, Schweiziska ostar och salami. Vi har även matkuponger som gör att vi kan äta med hotellets personal i personalmatsalen. Mestadels somnar vi ovaggade i vår säng efter slitsam men härlig skidåkning. Värk i leder, muskler och ryggar hör till vardagen men har börjat avta nu och utbytts till mer tränade kroppar. Då vi har gäster här hör till höjdpunkterna, det är fantastiskt att lära känna nya människor men också att se andra människors glädje i att möta likasinnade.

DSC_0816  nywengenbild

Okategoriserade

What about the skibum50plus in Wengen

Skibums50+_Filip&Malin  DSC_1072

Now we have been in Wengen in a little more than two months with Alpine skiing almost every day. How does the body react and what are the major differences between being on a week’s skiing holiday and to work at a ski resort where skiing is of course an important part of life regardless of what you are working with? We start by talking about our vision a story that can be told over and over again. We were on ski holiday in Wengen in 2015, a year dedicated to skiing where we visited five ski resorts in the winter. In the dining room on the hotel Schönegg we juggled thoughts and questions about our experiences.

The first was the big difference in terms of ages of people you met on the ski slopes in Switzerland over Sweden. It may at first glance fool to believe that this phenomenon has to do with an older crowd chooses to go to Switzerland, which is both right and wrong. It is rather a combination of the older people who come to maturity have higher demands on the quality and experience and have a better understanding of the fact that you get what you pay for. The second is that sports in the alp districts are not limited by age.

Back home in Sweden, we look at aging in a completely different way that many times restricts both our activity when it comes to outdoor activities and sports, but also professional. Then, of course, plays into the traditions and the Alpine tradition goes in a more distinct way from generation to generation in these alpine areas. Skiing is a part off life simply. But some visible changes in Sweden can be seen. When it comes to career, it has become easier for such 50 year olds to get work or dare to change jobs. Health is also more in focus and when it comes to life on the slopes the Stenmark generation breaks pattern by continuing there practice, develop their skiing even when they crossed 50 years of age.

skibum50plus yes name fell on our lips during this dinner at Schönegg, when I was 49 and my partner 53. We first decided that we wanted to invest a year just to go skiing one season and blog about our experiences, we wanted to ski bum something we never done during our youth. Were we too old was also a question we asked ourselves but quickly agreed that age is more a feeling than a limiting fact. To the extent that the body naturally has different conditions than before, it is about adapting to the task. We started our project and skibum50plus name is the name of us. Soon people contacted us and thought the idea was appealing and was wondering if they could participate in our ski experiences. Then the skibum50plus Exclusive Club was born, we have put together offers to members and where are meeting up and take care of the members on location.

DSC_0967  nywengenbild

The ski resort we chose for many reasons was Wengen, Switzerland with its solid alpine history, where the first rules for alpine racing was developed in the late 1920s. The resort is snow safe, traffic-free and the Alps best skiing according to several statements from the ski athletes, including Swedish. Many of those working in Wengen with the Alpine tourism activity has for generations deep knowledge of skiing, the maintenance of the slopes, equipment and experience of alpine skiing as organizers and participants in the world’s most famous racing contexts, the Lauberhorn Rennen which is an institution of the alpine world. Here the food is high quality, here you can stay right in the village and quickly get up to the skiing unlike many other ski resorts. Wengen is quiet and pleasant and offer worthy apres ski in the classical sense where the subsequent dinner is the key to give tomorrow’s skiing the time it deserves in these wonderful slopes.

How have our bodies been affected by this intense skiing. Yes the life we ​​are living here is simple in a little staff room at one of our partners Sunstar Alpine Hotel, directly next to the gondola that takes you directly up to the skiing. In the room we live mostly of noodles that we prepare with the help of our kettle. We have a refrigerator which we fill with lettuce, Swiss cheese and salami. We also have food stamps that allows us to eat with the hotel’s staff canteen. Mostly we fall asleep in our bed after exhausting but great skiing. Pain in the joints, muscles and spines are commonplace but has started to slow now and exchanged to more trained bodies. Among the highlights is when we have guests, it’s great to get to know new people but also to see other people’s joy in meeting like-minded.

DSC_1085  DSC_1087

Okategoriserade

Valentine in Wengen at Hotel Schönegg- Restaurant 1903

shönegg antinoritoscana

Vi firade Valentine på Hotel Schöneggs fina restaurang 1903 som skvallrar om hotellets gedigna historia. Värdparet Caroline Ogi och Sylvain Stefanazzi Ogi med personal,inledde vår fina afton med en fantastiskt välsmakande Prosecco tillverkad enligt Champagnemetoden. Mycket unik då både smak, bubblor och karaktär hade en gedigenhet vi aldrig tidigare upplevt av denna vinsort. Antinori från Toscana.

We celebrated the Valentine day at the famous Hotel Schönegg and their fabulous restaurant 1903, that tells you something about the great history of this place. The hosts Caroline Ogi and Sylvain Stefanazzi Ogi with staff started our lovely evening with a fantastic and tasteful Prosecco made with the Champagne method. Very unique with its taste, bubbles and character something we never tasted before. Antinori from Toscana.

starter  soap desert

Så till maten som genomgående höll absolut högsta klass, med smaker som gjorde oss förundrade av beundran. Sylvain Stefanazzi Ogi briljerar i köket med kunnande, fantasi och kärlek till maten. Förrätt Steak tartar följt av en blank soppa med rökt lax. Huvudrätten Lammkotlett så fantastisk att vår bild tyvärr inte kunde göra denna smakupplevelse rättvisa, avrundades med desert i tropisk anda, Passions och lime-snitt.

Then to the dishes of this evening. First of all the food continuously through out the whole menue was an act of brilliance, fantasy and knowledge combined with a great love to the this art form, created by the head Chef Sylvain Stefanazzi Ogi and his crew. First the starter, a steak tartar followed by a parsley root essence with Salmon julienne. The main course Lamb cutlet with olives, sauted potatoes ”ratte” mashed onions with cinnamon. This dish so nicely created with tasteful  flavours and presented so great that our image of this dish can’t do it justice. This evening of taste experience was ended with passion fruit and lime entremet. This lovely desert with combined bitter and sweetness flavours also combined all love of this evening. Many thanks to the Management, Kitchen and head waitress Erica with crew.

restaurant1903

Okategoriserade