Träning inför skidsäsongen

Filip tränar dag 1

(English below)

fatsecret

Med 25 September i almanackan närmar sig premiäråket med snabba steg och för att spetsa till det ytterligare min första störtloppstävling sedan mitten på 1970-talet. Pressen är enorm på att snabbt komma i form. Vi har ju tidigare annonserat från skibum50plus/ Skiers Access att vårt content skall genomgå en hel del förändringar med betoning på att bli mer personligt.

Vad kan då passa bättre än att vika ut ett vederhäftigt behov av träning och viktnedgång efter en lång period av missskötsamhet, frosseri och sporadisk träning som inramats i bristande disciplin och karaktär. Under rubriken Filip tränar kommer jag att berätta mer om att komma i form här på bloggen och i podcasten Skiers Podcast. Förutom träning är kanske det mest viktiga för mig just nu att nå snabba resultat med vikten för att få en roligare och säkrare skidåkning denna säsong.

Konferenser, mässor, representationer och lyxiga hotellvistelser har legat som dimman över Lützen, en barriär för ett hälsosamt liv. Njutningen har dock för stunden varit total där jag legat i handgjorda sängar och kastat vindruvor upp i luften och fångat på centimetertjocka välsmakande ostbitar som fyllt min mun. Den enda last som någorlunda kan tillmätas någon form av sundhet är väl den härligt bubblande Champagne som fungerat som administratör i detta kulinariska barbari.

I kväll intervjuar vi en ny personlighet som arbetat som tränare och ledare på skidgymnasiet i Järpen, idrottspluton i Östersund och i dessa dagar förbereder sig för Alpina VM i Åre där han ingår i tävlingsorganisationen. Poddavsnittet släpps nu på lördag 29/9 och är på svenska.

Hoppas kunna ställa relevanta frågor kring bl a träning.

Min start fokuserar på att få bättre översikt på vad jag stoppar i mig och till min hjälp använder jag appen Fatsecret Fatsecret på Google Play

och här på Appstore.

Filip during a day trip to Grindelwald from Wengen.

Som ni ser har jag ett lågt RDI för att vara en man. Normalt skulle jag ligga på ett RDI lite över 3000 cal/ dag men har valt att initialt sätta ned rid:t till 2000 cal för att uppnå ett underskott som bör ta mig till en nivå med en viktminskning med minst 1 kg/ vecka (utan träning). Till detta lägger jag nu i starten promenader som planeras övergå i mer intensiva power walks med tiden. En viktig faktor i detta arbete är den styrketräning och alpina program som läggs till detta. Planen är att avväga RDI allteftersom träningen framskrider, men mycket kommer att handla om att testa sig fram för att se vad som passar just mig.

Before season training

With the 25th of September in the calendar, the premiere turn is approaching with fast pace and to further enhance my first downhill race since the mid 1970s. The pressure is tremendous to get into shape quickly. We have previously announced from skibum50plus / Skiers Access that our content will undergo a lot of changes with emphasis on becoming more personal.
What may then be better than pooring out the urgent need for exercise and weight loss after a long period of mischief, indulgence and occasional training framed in lack of discipline and character. Under the heading – Filip is training, I will tell you more about getting in to shape, on the blog and in the Podcast Skiers Podcast. In addition to training, perhaps the most important thing for me is now to get quick results with the importance of getting a more fun and safer skiing this season.
Conferences, fairs, representations and luxurious hotel stays have been like the fog over the Lützen, a barrier to a healthy life. The enjoyment has, for the time being, been total.  I have layed in handmade beds and threw grapes into the air and caught centimeter thick tasty cheese pieces that filled my mouth. The only vice that can reasonably be given some kind of health is the wonderful bubbling champagne that served as an administrator in this culinary barbarism.
This evening, we interview a new personality who worked as a coach and leader at ski gymnasium in Järpen, sports squadron in Östersund and today prepares for the Alpine World Cup in Åre where he is part of the competition organization. The podcast is released on Saturday 29/9 and is in Swedish.
Hope to be able to ask relevant questions about training.
As you can see, I have a low RDI to be a man. Normally, I’d be on a RDI a little over 3000 cal / day but have chosen to initially put down RDI to 2000 cal to achieve a deficit that in combination with exercise should take me to a level with a weight loss of at least 1 kg / week (without training). In addition to this, I will start walking as planned and then move into more intense power walks over time. An important factor in this work is the strength training and alpine programs added to this. The plan is to deviate the RDI as the training progresses, but much will be about trying out to see what suits me.

 

Okategoriserade

Be Wise When Digitalize

Digitala trender & Ledarskap

(English below)

föreläsningar

Fredag och många ser fram emot fredagsmyset eller den avrundande kalla after work-ölen på någon av stadens heta barer.

Själva inledde vi fredagen med att gå igenom vårt föreläsningsmaterial inför dagens föreläsning där vi var inbjudna av Rotaryklubben i Bollnäs att prata digitala trender och ledarskap, en förkortad version av vår föreläsning Be Wise When digitalize.

Vi bjöds på en fantastisk lunch i konferenslokalen på Scandic Hotell och diskuterade bl a föreningars utveckling, medlemsantal och rekrytering vilket var intressant med tanke på vårt arbete med skibum50plus och Skiers Access.

Föreläsningen blev uppskattad och flera dröjde sig kvar för att prata digital utveckling och vår tro på framtidens kommande trender. Under föreläsningen berättar vi lite om oss själva med min bakgrund inom turistutveckling och Malin med sina dryga 20 år inom IT-industrin där vi nu under gemensamt flagg bl a arbetar med SKITUDE IT applikationer för destinationer och skidanläggningar på sidan om eller parallellt med skidresor till Schweiz och vår kärlek till alpin skidåkning.

Bulle i ugnen – Filip sätts under press i kommande podd?

Nu både mätta och fyllda med ny energi av givande diskussioner. Vi laddar upp för inspelning av podden. Vad skall det handla om? Malin pratar i bakgrunden om att jag hellre har en bulle i ugnen än gör 2 km på spåret, känns som om hon syftar på min träning som kommit i skugga av allt annat arbete, eller menar hon att jag medvetet smitit undan? Eller?? Lyssna på Skiers Podcast i morgon lördag så får ni veta mer.

skitude

Digital trends & Leadership

It is Friday and many in Sweden look forward to the mandatory ”fredagsmys”- Friday cosy (taco dinner and sweets in front of the TV with the whole family gathered) or the nice cold beer after work at one of the city’s hot bars. We started the Friday by reviewing our lecture material for today’s lecture, where we were inviter by the Rotary Club in Bollnäs, to speak digital trends and leadership, a shortened version of our lecture Be Wise When Digitalize.

We had a fantastic lunch at Scandic Hotel’s conference room, discussing, among other things, associations’ development, membership and recruitment, which was interesting considering our work with skibum50plus and Skiers Access. The lecture was appreciated and several stayed behind to speak digital development and our belief in future trends.

During the lecture, we are telling a little about ourselves with my background in tourism development and Malin, for 20 years in the IT industry, where we now work under a common flag with SKITUDE IT applications for destinations and ski resorts on the side or parallel to ski trips to Switzerland. Now both are content and filled with new energy of rewarding discussions. We now upload ourselves for our recording of the pod in Swedish.

What should it be about? Malin speaks in the background that I prefer to have a bun in the oven than do 2 km on the track, feels like she is aiming for my workout that has come in the shadow of all other work, or does she mean that I deliberately try to get away from it? On Wednesday next week we will make a version of this pod, in English!

forelasning

Okategoriserade