Skidsemester i Schweiz

Ski Holiday to Switzerland (English below)

resortillschweiz

Boka din skidresa här

Skidresor och skidsemester i Schweiz

Schweiz har historiskt sett ansetts vara ett dyrt land att åka skidor i. Tyvärr en skröna som naglat sig fast i Schweiz, det är än idag  ett favoritresmål för kändisar och kungligheter som fotograferas när de är på skidsemester på orter som Verbier, Klosters, St Moritz, Wengen, Mürren mfl orter.

Eller alla bilder från G7 toppmöten i Davos. Klart är att Schweiz är ett favoritval både bland de som kan och de som kan tänka lite utanför ramarna och erbjuder en fantastisk skidåkning, en extremt hög standard på boende, mat, underhåll av skidbackar, dessutom är det ett tryggt och säkert land med en gästvänlighet utöver det vanliga. 

Det finns ca 150 skidområden varav vi erbjuder medlemsförmåner på samtliga orter. De mest kända skiddestinationerna i Schweiz är Jungfrau Region med världskända Wengen där traditionsrika Lauberhorn-Rennen World cup körs årligen.

Andra kända orter är Verbier, Davos, Klosters, Zermatt, St Moritz ,Engelberg, Crans Montana, Andermatt, Laax och Arosa-Lenzerhide. Se orterna Längst ned

Skidåkning över gränserna

Du hittar fantastisk skidåkning på många skidorter i Schweiz, skidområdena är stora och välutbyggda och det centrala läget mitt i Alperna betyder att Schweiz skidområden kan erbjuda skidåkning in till 3 av grannländerna.

Frankrike kan man komma till från flera av de mindre schweiziska orterna i skidområdet Portes de Soleil, ett område som är mest känt för den franska staden Avoriaz. Från Österrike är det bl.a.

Samnaun man kan komma till från Ischgl, den lilla bergsbyn Samnaun har  status som tullfri zon, det betyder att en semester här är lika med tillgång till billigare smycken, viner och andra produkter. Italien kan man komma till från Zermatt som hänger ihop med Cervinia inte långt från det 4 478 meter höga Matterhorn, som bildar gräns mellan Schweiz och Italien. 

Skiddestinationerna är välutbyggda och eftersom de används av många weekendgäster från Schweiz, kommer du ofta uppleva att det är väldigt lite liftköer och gott om plats på pisterna under veckans skidsemester.

De små bergsbyarna ligger som små pärlor på en rad, många med en lyxig touch i olika skepnader – vare sig det gäller god mat, som är mycket mer än ostfondue, fantastiska Schweiziska viner eller värmen du möter från lokalbefolkningen i  byar och städer.

Freeride och snowparks

Schweiz har flera särdeles välutbyggda skidresmål om man söker fantastiska snowparks, ta exempelvis Grindelwald eller Laax som bjuder på snöparker i absolut världsklass. Även i Mürren finns en snowpark värd namnet.

För freeride– och off pistentusiasterna erbjuder orter som Mürren, Engelberg och Klosters fantastiska möjligheter, men missa inte liftburna offpisten som erbjuds, på flera orter mindre kända för offpist. Där finns dessutom offpistrepor som egentligen inte upptäckts av flertalet ännu och där lokal guide kan visa dig dessa gömda pärlor. Mürren har också en fantastisk snow park och är känd som alpernas vackraste by. Enligt historien var det här författaren JRR Tolkien fick inspiration till bl a karaktären Gandalf.

Skidweekend – kort transfertid till flygplatsen

Flera av de schweiziska skidområdena ligger på bra avstånd i förhållande till flygplatser, med en kort transporttid. Zürich ligger exempelvis väldigt nära Engelberg, ett riktigt bra val av en destination för en skidweekend i Schweiz. Samtidigt kan nämnas att de allra härligaste pärlorna ofta ligger en bit bort men verkligen är värt den extra tid det tar.

Sommarskidåkning på glaciärer i Schweiz

Schweiz har flera glaciärer som är öppna för skidåkning på sommaren, här är det möjligt att finslipa skidformen under sommaren på glaciärerna i Zermatt och Saas-Fee där Zermatt med Plateau Rosa är känd som världens bästa sommarskidåkning, där börjar du åka på 3.800 meter.

Ski holiday in Switzerland

Book your ski holiday here

Ski holiday in Switzerland
Switzerland has historically been considered an expensive country to go skiing in. Unfortunately, a tall tale that got stuck in Switzerland, it is still a favorite destination for celebrities and royalty photographed when they are skiing in resorts like Verbier, Klosters, St Moritz , Wengen, Murren and others.
Or all the pictures from the annual G7 summit in Davos. Clearly, Switzerland is a favorite choice among those who can and those who can imagine a little bit beyond the limits and offer fantastic skiing, an extremely high standard of accommodation, food, ski slopes maintenance, and it is also a safe and secure country with a hospitality that is extraordinary.
There are about 150 ski areas of which we offer member benefits in all locations. The most famous ski resorts in Switzerland are the Jungfrau Region with world-renowned Wengen where the traditional Lauberhorn-Rennen World Cup runs annually. Other well-known resorts are Verbier, Davos, Klosters, Zermatt, St. Moritz, Engelberg, Crans Montana, Andermatt and Laax.
Skiing over the boarders
You can find great skiing in many ski resorts in Switzerland, the ski areas are large and well-developed and the central location in the middle of the Alps means that Switzerland’s ski areas can offer skiing to 3 of the neighboring countries.
France can be reached from several of the smaller Swiss resorts in the ski area Portes de Soleil, an area most famous for the French city of Avoriaz. From Austria it is Samnaun you can reach from Ischgl, the small mountain village Samnaun has the status of duty free zone, meaning that a holiday here equals the availability of cheap jewelry, spirits and cigarettes.
Italy can be reached from Zermatt, which is connected to Cervinia, not far from the 4 478 meter high Matterhorn, which forms the border between Switzerland and Italy.
The ski resorts are well-developed and because they are used by many weekend guests from Switzerland, you will often experience that there are very little lift queues and plenty of space on the slopes during the week’s skiing holiday. The small mountain villages are like little pearls on a row, many with a luxurious touch in different forms – whether it be good food, much more than cheese fondue, or the  warm encounter from the people of villages and cities.
Freeride and snowparks
Switzerland has several particularly well-developed ski destinations if you are looking for amazing snowparks, such as Grindelwald or Laax, which offers absolute world class snowparks. Even in Murren there is a snowpark worth the name.
For the freeride and off piste enthusiasts, resorts such as Murren, Engelberg and Kloster offer great opportunities, but do not miss the offpiste close to the skilifts offered at several resorts completely unknown to the offpiste. There are also offpiste tracks that have not really been discovered by the majority yet and where local guide is a tip to find these hidden jems.
Ski weekend – Short transfer time to the airport
Several of the Swiss ski areas are well-located in relation to airports, with a short transport time. Zurich, for example, is very close to Engelberg, a really good choice for a ski weekend in Switzerland. At the same time, mentioning that the most beautiful pearls are often a bit away but really worth the extra time it takes.
Summer skiing on glaciers in Switzerland
Switzerland has several glaciers open for skiing in the summer, here it is possible to perfect the ski shape during the summer at the glaciers in Zermatt and Saas-Fee where Zermatt with Plateau Rosa is known as the world’s best summer skiing, where you start skiing at 3,800 meters.

RESORT PICTURES UNDER CONSTRUCTION