SOUL skis

SOUL mindfulness

Solen skiner i Wengen och här har vi precis lutat våra SOUL skis Turquoise mot snövallen nedanför Eigergletschers solterass för en härlig lunch. Denna dag fantastisk skidåkning på såväl som på sidan av pisten med våra underbara skidor. Som betalande medlem i skibum50plus har du 15% medlemsförmån på dessa skidor (går ej att kombinera med andra ev rabatter) Vi håller även ett antal par för teståkning i Wengen så kommer du hit, passa på att testa ett par Soul skis. Våra erfarenheter är att denna handbyggda svenska skida från Sveriges framsida, Göteborg innehåller allt vad gäller hantverk, kärlek, kunnande och en unik känsla för de faktorer som binder ihop skidåkaren med det fantastiska underlag som snö utgör med alla sina skiftande former av struktur.

Till SOUL skis hemsida

 

The sun shines in Wengen and here we have just leaned our Soul ski turquoise against the wall of snow below Eigergletscher’s sun terrace for a delicious lunch. This days great skiing on as well as out off the piste with our wonderful skis. As a paying member of skibum50plus you have 15% membership benefit on these skis (can not be combined with other discounts) We also hold a number of pairs of test skis in Wengen, so come here, be sure to try out a pair of Soul skis. Our experience is that this handmade Swedish ski from Sweden’s front, Gothenburg, contains everything about craft, love, know-how and a unique feel for the factors that tie the skier together with the amazing foundation that snow forms with all its varied forms of structure.

Okategoriserade

SOUL skis

Skibum50plus Event

  

I Torsdags var det så äntligen dags för 2017 års event på Soul skis skidfabrik i Västra Frölunda. Här tillverkar grundarna Kristian och Martin skidor baserade på känsla, tankar och funderingar kring både teknik och kärleken till snön. Ett riktigt hantverksarbete med anrika traditioner i Sverige som inflikats i vår tids tekniska utveckling av skidan som förflyttningshjälpmedel, sport och nöjes-produkt för vinterbruk.

SOUL skidan är både uppskattad och omtalad av både skidåkare och skidmagasin som höjt flera modeller till skyarna i sina tester. I slutändan är det ett resultat av Kristians och Martins egna tankar kring skidåkning, deras strävan att finna själen i den njutning som kan uppstå mellan skidåkare, snö och material. Här sammanfogas ett genomtänkt materialval med hantverkskunnande och mångfald av timmar i både fabrik, pister, och djupsnö.

BLIZ

En fantastiskt trevlig kväll med gamla och nya medlemmar i skibum50plus. Aftonen till ära bjöd vi på allehanda grillkorvar från Hälsingland och berättade mer om vad vi på skibum50plus arbetar med och vad ett medlemsskap hos oss innebär. Vi visade också produkter från vår nya partner BLIZ, det svenska varumärket som producerar skidglasögon och hjälmar till bl a alpin stjärnan Frida Hansdotter samt landslaget i ski cross.

BLIZ baserar sina produkter på tre nyckelord. Svensk design, Flexibilitet och Värde för användaren. Produkter finns för barn, ungdom, vuxna och tävlingsaktiva racers. Ni kommer att få se mer från BLIZ kommande säsong i Wengen och naturligtvis om ni följer den alpina världen via tv.

Våra förmåner

Som medlem i skibum50plus Exclusive club har du 15% medlemsförmån på SOUL skis skidor. På skidglasögon, hjälmar och övriga produkter från BLIZ är medlemsförmånen 30%.

Övriga förmåner som medlem i klubben är : 20% på årets kollektion från Norrøna (gäller på eventet 19/10 Täby Centrum) 10%World Wide Insure försäkring , omfattar glaciär, off-pist, heliski, stöld av skidor, reseförsäkring, avbokningsskydd mm,

5-15% på våra hotell. 10-30% på skidhyra i hela Alperna genom Snowell. I Wengen 10%Central Sport Det är några av dina medlemsförmåner som medlem hos oss, och vi arbetar hela tiden fram nya erbjudanden, boenden och en personlig service för dig!

Bli medlem

Last Thursday it was finally time for the 2017 event at Soul Ski Ski Factory in Gothenburg. Here the founders Kristian and Martin make skis based on feelings, and thoughts about both the technology and their the love to the snow. A true craft work with rich traditions in Sweden, which has been incorporated in today’s technical development of the ski as a transporting aid, sport and entertainment product for winter use.

The SOUL ski is both appreciated and featured by both skiers and ski magazines that raised several models to the clouds in their tests. In the end, it is a result of Kristians and Martin’s own thoughts about skiing, their pursuit of finding the soul in the pleasure that can occur between skiers, snow and the materials. Here, a well-thought-out selection of materials with craftsmanship and diversity of hours in both the factory, the pistes and the deep snow is combined.

A fantastic evening with old and new members in skibum50plus. In the evening of honor we offered all barbecue grills from Hälsingland and told more about what we do at skibum50plus and what a membership of us means. We also showed products from our new partner BLIZ, the Swedish brand that produces ski goggles and helmets for among others, the alpine ski star Frida Hansdotter and the Swedish national team in ski cross. BLIZ bases its products on three keywords. Swedish Design, Flexibility and Value for the user. Products are available for children, youth, adults and racing athletes. You will see more from BLIZ coming season in Wengen and of course if you follow the alpine world via television.

As a member of skibum50plus Exclusive club you have 15% member benefit on SOUL skis. On ski goggles, helmets and other BLIZ products, the membership benefit is 30%.

Other benefits as a member of the club are: 20% of this year’s collection from Norrøna (valid at 19/10 Täby Centrum) 10% on World Wide Insure insurance, includes glacier, off-piste, heliski, theft of skis, travel insurance, cancellation, etc.

5-15% at our hotels. 10-30% on ski rentals throughout the Alps through Snowell. In Wengen 10% on Central Sport These are some of your member benefits as a member of us, and we are constantly working on new offers, accommodations and a personalized service for you!

handmade skis

Okategoriserade

skibum50plus Skidevent i Göteborg

  

 

Skidevent i Göteborg Torsdagen den 12/10 kl 18-20 på SOUL skis skidfabrik

Vi berättar mer om skibum50plus, bjuder på grillat, bubbel & öl. Begränsat antal platser med förtur för medlemmar, inte medlem men intresserad maila oss på travel@skibum50plus.com i mån av plats. Medlem anmäl via eventet i Facebook-gruppen, eller maila oss.

 

Kom och mingla, kika på SOUL skis handgjorda skidor i genuin hantverksmiljö, skapade av hantverkare med själen i skidåkningen, bergen, utmaningarna och skapandet.

Se även delar ur BLIZ sortiment och hör oss berätta mer om vår nya partner. Välkomna!

handmade skis

Okategoriserade

Skidtest i Wengen

wengen

Fantastisk skidåkning under premiäråkningen på våra nya Soul skis Turquoise. Malins spontana uttryck var – Skidorna gör som jag vill. En mer ingående analys på grundvalar av förutsättningarna. Vi såg att flera kört offpist i omgivningarna men bedömde själva att snötäcket i terrängen inte var kompatibel med vår inställning till god skidvård.

Så denna premiär testade vi skidorna i hårdpackad pist i flacka såväl som branta miljöer, därav ett test av skidornas egenskaper i pisten. Skidorna uppvisade en exemplarisk följsamhet, lättakörda i sladdande  svängar och riktigt bra carvingegenskaper i stora svängar. Vi testade också kortsvängar och kantegenskaper, blev lyriska över den totala åkkänslan i dessa skidor. Nu vet vi att skidorna är en dröm i pisten och efter lite åkande i kanten där djup  snö samlats i högar visade skidorna prov på sin sanna natur vilket väckt både nyfikenhet, glädje och en stor längtan efter dumpande snöfall över Jungfrauområdet.

Prognosen säger snö och mera snö perfekt för att låta förälskelsen övergå i sann kärlek till dessa handgjorda skidor där två själar sammanflätat, hantverkskunnande, experimenterande, testande och visioner för att skapa en skida av världsklass med unika åkegenskaper. En resa som startade i ett garage för att sedan flytta till Sveriges framsida ”Göteborg” där skidfabriken ligger i dag. Vi tackar Kristian och Martin från SOUL skis som levererat 4 par skidor ner till Wengen och med detta möjliggör för våra medlemmar i skibum50plus Exclusive Club att testa skidor på plats och skapa sig en egen bild av åkegenskaperna. Vi axlar rollen som ambassadörer för Soul skis med glädje men också med kritiskt granskande ögon och öppna öron för input för att ytterligare kunna bidra till utvecklingen av dessa svenska skidor, skapade av skidåkare för skidåkare.

alskasno

Fantastic skiing during the premiere ride on our new Soul skis Turquoise. Malin was spontaneous expression – The skis do what I want. A more detailed analysis of the foundations of the prerequisites. We saw that several did off-pist runs in the surrounding area, but we thought that the snow cover in the terrain  was not compatible with our approach to good ski care.

So this premiere, we tested the skis in hard-packed slopes in the flat as well as steep environments, hence a test of skis characteristics of the piste. The skis exhibited an exemplary adherence, facilitate run in skidding turns and really good carving experience in big turns. We also tested the short turns and edge properties, was lyrical over the total feeling of these skis. Now we know that the skis are a dream on the piste and after some occupants of the edge where deep snow gathered in heaps showed the skis test of their true nature, which aroused both curiosity, joy and a great desire for dumped snow across the Jungfrau area.

The forecast says snow and more snow ,perfect for letting the love turn into true love for these handmade skis where two souls intertwined, craftsmanship, experimentation, testing and vision to create a world class ski with unique skiing characteristics. A journey that started in a garage and then move to the front of Sweden ”Gothenburg” where the ski factory is located today. We thank Kristian and Martin from Soul skis that delivered four pairs of skis down to Wengen and with this enables our members in skibum50plus Exclusive Club to test the skis in place and create their own picture of ride quality. We play as ambassadors of the Soul skis with joy but also with critical examination eyes and ears open for input to further contribute to the development of these Swedish skis, created by skiers for skiers.

soulskis

Okategoriserade

Norrøna eventet

img_5893

Stort tack till alla medlemmar som kom till Täby Centrum, och till Andreas med personal på Norrøna Concept Store. Vi är mycket nöjda och redan då vi packade ihop skärmar och material, skidor som skulle åter till SOUL skis i Göteborg så kände vi att detta vill vi göra igen. Ganska unikt att kunna erbjuda en så pass bra medlemsförmån på Norrønas högkvalitativa skidkläder denna kväll. Trevligt att flera också utnyttjade sin medlemsförmån och handlade i butiken.

Ett särskilt stort tack till Kristian från SOUL skis som tog sig från Göteborg med skidor för att visa, berätta mer och låta alla klämma och känna på dessa  handgjorda skidor som fått otroligt bra resultat på de senaste skidtesterna som gjorts i bl a Alperna. Som medlem har du 15% medlemsförmån på skidorna och möjlighet att testa dem på plats i Wengen nu i vinter.

img_5902

20161027_171958_resized_1

Many thanks to all members who came to Taby Centrum, and Andreas with staff at the Norrøna Concept Store. We are very pleased and already when we packed  displays and materials, skis that would return to Soul skis in Gothenburg we felt that we would like to do this again. Quite unique to offer such a great member benefit of high quality Norrona ski clothes this evening. Nice that several members and new members also took advantage of their membership benefit and bought things in the store.

A special thanks to Christian from Soul skis that brought with him skis to show, told  more about the skis, and let everyone touch and feel  these great handmade skis with incredibly good results on the last ski tests made in  the Alps among other places. As a member, you have 15% membership benefit of the skis and the opportunity to test them in place in Wengen this winter. For you living outside Sweden the skis can be shipped.

We also want to thank:

Switzerland Tourism Stockholm & Wengen Tourism, Berner Oberland

img_5899

Okategoriserade