Skiers Access Alpine Club

skibum50plus Exclusive Club

 

Mer om oss/ More about us:

(English below)

Skiers Access och skibum50plus Exclusive Club är 2 svenska PRIVATA MEDLEMSKLUBBAR  kopplade till varandra för dig som gillar alpin skidåkning. Vi möter upp personligen på plats i Wengen men har också medlemsförmåner på andra orter i Schweiz och resten av Alperna.

Skiers Access & skibum50plus Exclusive Club is two  PRIVATE MEMBER CLUBS for you who loves alpine skiing. Personal meeting up on location in Wengen*.We also provide member benefits on other ski resorts in Switzerland

 


Our Story

Den personliga Alpresan

2015 i Februari satt två svenska skidåkare, Malin Carlsson och Filip Hedberg i stora matsalen på Hotel Schönegg i ett snöigt Wengen i Schweiz. Upplevelsen av den fantastiska

Panorama- skidåkningen under dagen i samklang med härlig champagne i skenet av lågan från matsalens öppna spis, gav inte bara ett lugn utan också plats för en kreativ tankesmedja och slow living i en fantastisk miljö.

De bestämde att helt för sin egen skull starta någon form av blogg för att berätta mer om skidåkningen i Wengen, upplevelsen av service och bemötande samt byns och områdets unika historik. Något annat som diskuterades var känslan och tankarna kring skidåkning högre upp i åldern något som båda förde på tal med erfarenhet av att många svenska vänner slutat åka skidor innan eller efter att de nått medelåldern av anledningar som inte var kopplat till fysisk förmåga eller andra begränsningar.

Namnet skibum50plus myntades under huvudrätten och syftade på drömmen om ett annorlunda säsongande och grundarnas egna ålder, Plusset symboliserar Schweiz flagga i loggan.

Efter en fantastisk vecka i Schweiz landade paret på ett regnigt Alrlanda med tankar som även dryftats på 10.000 meters höjd, högt över molnen. Väl hemma började bloggen att utformas för att sedan få sitt första inlägg i April 2015, ett inlägg från deras gemensamma vistelse i Klassiska Björkliden i Sverige.

Det tog inte lång tid innan privata mail och telefonsamtal kom från personer som gillade idén kring bloggen och inte minst namnet ”skibum50plus” och flera ställde frågan: Kan man följa med på era upplevelser? Sedan dess har en Start up utvecklats där skibum50plus Exclusive Club, är ett utav 2 projekt inriktade emot skidåkning, och för skidåkare.

Där kommer parets egna vision in för att människor skall vilja fortsätta åka skidor högre upp i åldern, samt arbetet för ett högre välbefinnande in i arbetet med klubben och dess medlemmar. Som fd tävlingsåkare säger Filip att det är viktigt att alla känner sig välkomna oavsett erfarenhet, och nivå och att vi kan erbjuda något som passar alla.

I dag erbjuds medlemmar bl a förmånlig boende i Schweiz, och i Wengen tar Malin och Filip emot personligt på plats. Bra erbjudanden strävar vi efter men vi vill också påminna om att ta tillvara dagen och förgylla den utan att skämmas över eller känna stressen, pressen av att inte tillåta sig att unna sig det som sätter guldkant på tillvaron.

Vår vision

Är att främja livsstilen kring hälsa, aktivitet och alpin skidåkning oavsett ålder. Att genom vår alpina skidklubb, skibum50plus Exclusive Club skapa en community för mogna skidåkare i legendariska Wengen, Schweiz där vi finns på plats, men också att skapa medlemsförmåner på andra skidorter i främst Schweiz och Sverige.Vår målsättning är att skapa en roligare skidåkning där personlig service, gemenskap och kvalitet i och utanför pisterna ligger i linje med mogna skidåkares krav på sin upplevelse. Vi vill genom arbetet med klubben skapa den  personliga skidresan.

 

Medlemsskap från 500 SEK/år
Ansökan om medlemskap 


 

Skiers Access & skibum50plus Exclusive Club is two a PRIVATE MEMBER CLUBS for you who loves alpine skiing. Personal meeting up on location in Wengen*.We also provide member benefits on other ski resorts in Switzerland

 


 

Our story

The personal Alp trip

In February, two Swedish skiers, Malin Carlsson and Filip Hedberg sat in the large dining room at Hotel Schönegg in a snowy Wengen in Switzerland. The experience of the amazing

The panoramic skiing during the day, in harmony with the delicious champagne in the skins of the fireplace from the dining room, gave not only a calm feeling but also room for a creative mindset and slow living in a fantastic setting.

They decided to start some kind of blog for their own sake to tell people more about skiing in Wengen, the experience of service and reception, as well as the unique history of the village and the area. Something else that was discussed was the feeling and thoughts about continuing skiing up in the age something that both spoke about with experience that many Swedish friends stopped skiing before or after they reached the middle age for reasons that were not related to physical ability or other limitations.

The name skibum50plus was coined under the main course and aimed at the dream of a different season working (skibum) and their own age, the plot symbolizes Switzerland flagging in the log.

After a fantastic week in Switzerland, the couple landed on a rainy Alrlanda outside Stockholm with thoughts that were also floated at 10,000 meters high, high above the clouds. Once home, the blog began to be designed to get its first post in April 2015, a post from their joint stay in the Classic Björkliden in Sweden.

It did not take long before private mail and phone calls came from people who liked the idea of ​​the blog and not least the name “skibum50plus” and several asked the question: Can you keep track of your experiences? Since then, a Start up has been developed where skibum50plus Exclusive Club, one of two projects aiming at skiing, and for skiers.

There the couple’s own vision gets in for people who wants to keep their skiing up in the age, as well as work for a higher well-being in the work of the club and its members. As a former competitor, Filip says it’s important that everyone feels welcome regardless of experience, and level and that we can offer something that suits everyone.

Today, members are offered favorable accommodation in Switzerland, and in Wengen, Malin and Filip offer personal iservice on site. Good deals we strive for, but we also want to remind you of spending the day and glorifying it without being ashamed or feeling stressed, the pressure of not allowing yourself to indulge in what sets the golden edge on life.

Quality, personality, membership event and Panorama-skiing are something the couple weighs into their concept.

Our vision

Is promoting the lifestyle of health, activity and alpine skiing for all ages. Skibum50plus Exclusive Club, through our Alpine Ski Club, creates a community for mature skiers in legendary Wengen, Switzerland where we are at location, but also to create member benefits at other resorts in Switzerland and Sweden. Our goal is to create a more fun skiing where personal Service, community and quality inside and outside the slopes are in line with mature skiers’ demands for their experience. Through the work with the club, we want to create the personal ski trip

Member fee from 500 SEK/year
Apply for membership

 


 

About us

Malin, Club President

malincarlsson

Mail: Mail

Arbetat inom IT-industrin i 20 år. Nu ansvarig för skibum50plus Exclusive Club samt projektansvarig, CEO för IT-lösningar för skidorter i Schweiz och Skandinavien. Partneransvarig för SKITUDE. Ambassadör för SOUL skis.

Has worked in the IT industry for more than 20 years. Now responsible for skibum50plus Exclusive Club and project manager, CEO for IT solutions for ski resorts in Switzerland and Scandinavia. Partner Responsible for SKITUDE. Ambassador SOUL skis.

Filip, Ski manager/ Club administration

skiinstructor

Arbetat inom turismsektorn i 15 år. Verksam inom destination och IT-utveckling för skidorter i Schweiz och Skandinavien, inside partner sales SKITUDE. Fd tävlingsåkare på nationell nivå, SLAO steg 1, Ambassadör för SOUL skis. Ansvarig för Skiers Access

Worked in tourism for 15 years. Active in the destination and IT development for ski resorts in Switzerland and Scandinavia, IT- sales partners at SKITUDE. Former racers at national  level, SLAO level 1, Ambassador of SOUL skis. Manager for Skiers Access.


Integritetspolicy GDPR 

Läs mer om vår integritetspolicy/ Gdpr

Contact

Skiing events/Travels

Mail: Travel & Events

Partnership/ sponsors

Mail: Partnership & SponsorsPhone Sweden+46 733 555 304

Phone Wengen during ski season+41 799214274

Adress: skibum50plus c/o Top Branch Sweden filial, Farbäcksvägen 24 828 95 Viksjöfors

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.